Om registret

Under 1990-talet filmades Landsarkivet i Östersunds samtliga bevarade sockenstämmoprotokoll av SVAR. De har sedan dess varit tillgängliga som mikrokort, men är nu, genom konvertering, även tillgängliga digitalt.

För att underlätta användningen har landsarkivet påbörjat en sakregistrering av protokollen. I dagsläget är register för 11 socknar tillgängliga. (Av dessa omfattar registret för Aspås församling även kyrkostämman protokoll fram till 1882.)

Registreringen påbörjades på 1970-talet av hembygdsforskaren Anton B Hansson genom en registrering av Hammerdals och Lits socknars protokoll. (Av dessa är registret för Lit tillgängligt digitalt i något omarbetad form.) Landsarkivet har tillsammans med kommunens och arbetsförmedlingens registreringscentral ARKIDIG byggt vidare på hans idé men skapat en något annorlunda och utvidgad sakindelning. Samtliga paragrafer har registrerats i en sammanfattande ärendemening. Paragraferna har sedan klassats i olika ämnesgrupper beroende på innehåll. I de fall paragraferna tar upp flera olika ämnen återfinns de under samtliga berörda ämnesrubriker.

Flera personer har varit involverade i registreringen och det präglar naturligtvis resultatet. Även om indelningen följer en gemensam plan kan bedömningarna och formuleringarna i vissa fall vara olika.

Tillbaka