Samiskt

I äldre tid och fram till mitten av 1900-talet benämndes samer som lappar och det är det begreppet som återfinns i de äldre källorna.

Rättsligt
  • Lappkodicillen från 1751
    Lappkodicillen 1751 är ett tillägg till gränstraktaten mellan Norge och Sverige som reglerar samernas rättigheter att fritt röra sig över den svensk-norska gränsen. Den ligger i Kungliga Majestäts kanslis arkiv.
  • Lappkommittén
Lappförsamlingar

Fram till 1942 fanns Lappförsamlingar i Jämtlands och Kopparbergs län. De var icke-territoriella församlingar och dess medlemmar räknades inte till någon särskild socken. I Västerbottens och Norrbottens län fanns inga lappförsamlingar, där var samerna integrerade i de vanliga socknarna.

Domkapitel
Lappfogdar och jägmästare

Lappfogdetjänsterna som etablerades på 1880-talet tillhörde landskontoren vid länsstyrelserna. En av lappfogdens främsta arbetsuppgifter var att administrera renbeteslanden enligt 1886 års lag, vaka över renskötseln samt verka för ett gott förhållande mellan bofasta och samer. Lappfogdeinstitutionen upphörde den 30 juni 1971, då den organisatoriskt inordnades i Lantbruksnämnderna.

Samlingar