Arkiv med samisk anknytning

I äldre tid och fram till mitten av 1900-talet benämndes samer som lappar och det är det begreppet som återfinns i de äldre källorna.

Rättsligt
Konseljakter

Rättsliga ärenden som har behandlats på lokal nivå och som varit extra kontroversiella har ofta skickats till avgörande i högre instans och kan återfinnas i konseljakterna. Det har i många fall gällt ärenden rörande samer. I en konseljakt har samtliga handlingar i ett ärende samlats och akten har utgjort underlag för regeringens eller Kungl. Maj: ts beslut. Det kan hända att dokumentation om dessa ärenden saknas i den lokala administrationens arkiv, men att de kan återfinnas i konseljakterna. Akterna är sökbara i specialsöket Konseljärenden 1840–1920. Här kan du söka i ärendemeningen på akterna från sju olika departement. För att hitta till de samiska ärendena skriv i sökrutan: *lapp*. Du får då träff på alla ord där ordet lapp förekommer. Ordet lapp användes istället för same fram till mitten av 1900-talet.

Departementens konseljlistor har registrerats för att förenkla sökning av konseljärenden. Själva akterna är inte digitala, men man kan beställa kopior av dem.

Lappförsamlingar

Fram till 1942 fanns Lappförsamlingar i Jämtlands och Kopparbergs län. De var icke-territoriella församlingar och dess medlemmar räknades inte till någon särskild socken. I Västerbottens och Norrbottens län fanns inga lappförsamlingar, där var samerna integrerade i de vanliga socknarna.

Domkapitel
Lappfogdar och jägmästare

Lappfogdetjänsterna som etablerades på 1880-talet tillhörde landskontoren vid länsstyrelserna. En av lappfogdens främsta arbetsuppgifter var att administrera renbeteslanden enligt 1886 års lag, vaka över renskötseln samt verka för ett gott förhållande mellan bofasta och samer. Lappfogdeinstitutionen upphörde den 30 juni 1971, då den organisatoriskt inordnades i Lantbruksnämnderna.

Kartor
Samlingar

Arkivpodden

Dokumenten berättar – en poddserie från Riksarkivet.

Avsnitt 31
Ett justitiemord i Sápmi?

Avsnitt 14
Sockenlapparna - oumbärliga och utanför

Avsnitt 4
Lapp-Gunnil och förbannelsen

Extern länk

Nuohtti
Sökportal för samiskt arkivmaterial.