1930 års folkräkning – kodförklaringar

Utdragen för 1930 års folkräkning sklijer sig från övriga folkräkningar så tillvida att fler uppgiftskolumner tillkommit samt att vissa uppgifter anges med sifferkoder så kallade nomenklaturer. Nedan följer förklaringar till ett flertal av dessa koder.

Utdrag ur SCB´s "Handlingar rörande folkräkningen 1930":

Hushållsuppgifter – Kolumn 1

Hushållets art (1 siffra):

0 = till hushåll ej räknade personer , t.ex. å församlingen skrivna.
1 = en-personshushåll.
2 = föreståndare för hushåll vars huvudperson är gift man med hustru.
3 = föreståndare för hushåll vars huvudperson är ensam man med egna hemmavarande barn.
4 = föreståndare för hushåll vars huvudperson är ensam kvinna med egna hemmavarande barn.
5 = föreståndare för flerpersonshushåll vars huvudperson är ensam man utan egna hemmavarande barn.
6 = föreståndare för flerpersonshushåll vars huvudperson är ensam kvinna utan egna hemmavarande barn.
8 = föreståndare för anstaltshushåll (i regel första personen).
9 = övriga medlemmar i anstaltshushåll.

Hushållets storlek (2 siffror)

Antal personer i hushållet (ex. 9 personer antecknas 09) För en-personshushåll, anstaltshushåll och till hushåll ej räknade personer skall storlek ej angivas.

Hushållets sammansättning

I hushållet ingående personer ska fördelas på följande grupper:

– barn under 15 år (anges med 2 siffror)
– barn över 15 år (anges med 1 siffra)
– släktingar (anges med 1 siffra)
– hushållstjänare (anges med 1 siffra)
– hyresgäster (anges med 1 siffra)
– övriga personer i hushållet (ingen anteckning)

Beteckningen för föreståndaren för ett familjehushåll får alltså vanligen följande form: 2–09–03–1–2–0
Ett 2-personshushåll bestående av man och hustru får då formen: 2–02–00–0–0–0–0
Nollorna i slutet behöver då inte sättas ut utan skrivs: 2–02-------- .

Mer om hushållsuppgifter

Uppgift om huvudyrke – Kolumn 2

Före huvudyrkesbeteckningarna utsätts följande nomenklatur som anger ställningen i yrket:

1 = manlig yrkesutövare
2 = kvinnlig yrkesutövare
3 = hustru utan eget yrke
4 = gosse under 15 år
5 = flicka under 15 år
6 = manlig familjemedlem över 15 år
7 = kvinnlig familjemedlem över 15 år

Yrkesklassificering enligt yrkesförteckning – siffror 1–3

1:a siffran anger huvudgrupp av näringsgren; ex. industri och hantverk
2:a siffran anger undergrupp inom huvudgrupp; ex. trävaruindustri
3:e siffran anger särskild närings- eller yrkesgrupp inom undergrupp; ex. båtbyggeri

Ställning i yrket och genomgående yrken – siffror 4–5

4:e siffran anger (social) ställning i yrket; ex. arbetare
5:e siffran anger slutligen vissa genomgående yrken m.m.; ex. smed i arbetarställning

Yrkesförteckning
Mer om yrkesuppgifter

Skolbildning – Kolumn "15"

Nomenklatur för Skolbildning:

y = ingen uppgift alls.
x = ej läs- eller skrivkunnig.
0 = anteckning "ingen skola" eller liknande; ingen anteckning om läs- eller skrivkunnighet.
1 = ingen skola men läs- och skrivkunnig.
2 = endast läskunnig/ej skrivkunnig.
3 = småskola, folkskola.
4 = folkskolans påbyggnader; lägre specialutbildning.
5 = elementarutbildning eller högre specialutbildning utan avläggande av studentexamen.
7 = studentexamen utan efterföljande examen vid högre undervisningsanstalter.
8 = examen vid andra högre undervisningsanstalter än universitet och därmed jämställda högskolor.
9 = examen vid universitet och därmed jämställda skolor.

Då flera beteckningar kan komma i fråga, väljs den sannolika så vitt man kan bedöma av personens eget eller faderns yrke, sociala ställning m.m. I tveksamma fall samt i de fall att flera undervisningsanstalter bevistats väljes den högsta av de siffror som kan komma i fråga.

Beteckningar undervisningsanstalter
Mer om skolbildning

Barn, levande – Kolumn "16"

Antalet födda barn antecknas endast om båda makarna lever samt är gifta med varandra och sammanboende vid 1930 års slut.
Barn till båda makarna införs på samma rad som faderns namn:

– samtliga levande – födda barn (2 siffror)
– därav före äktenskapet (1 siffra)
– samtliga döda barn (1 siffra)
– därav födda före äktenskapet (1 siffra)
– antalet hemmavarande barn (2 siffror)

Ett gift barn, som jämte maken eller makan bor hos sina föräldrar, räknas inte som hemmavarande. I övrigt räknas som hemmavarande de som i församlingsboksutdraget står skrivna i församlingen och uppförts under vederbörande hushåll.

En anteckning bör således vara av formen 09–2–3–1–04.

Saknas någon av ovannämnda antalsuppgifter sätts x eller xx i stället för siffror.
Om det uppgivs att inget barn finns skrivs 00---.
Om det ej framgår huruvida barn finns eller ej skrivs xx---.

Är ett barns födelseår detsamma som föräldrarnas vigselår anses barnet vara fött efter äktenskapets ingående om inte annat anges eller tydligt framgår. Är ett barns födelseår inte angivet görs anmärkning.

Barn, redan döda – Kolumn "17"

Om det inte framgår ifall ett barn levde eller inte år 1930 görs anmärkning. Är detta förhållande angivet som obekant anses barnet vara levande.
För äktenskap, ingångna åren 1905, 1910, 1915, 1920 och 1925, antecknas på faderns rad antalet barn födda t.o.m. vigselåret, antalet födda inom därpå följande 5-årsperiod (1906–10, 1911–15, 1916–20, 1921–25 och 1926–30 resp.) samt antalet födda inom andra 5-årsperioden efter äktenskapets ingående (1911–15, 1916–20, 1921–25 och 1926–30 resp.); för äktenskap ingångna år 1925 skrivs x.
En anteckning bör följaktligen vara av formen 1–2–2 eller 1–2–x.

Inkomst och förmögenhet – Kolumn "18"

Inkomsten uttrycks i 100-tals och förmögenheten i 1000-tals kronor. I båda fallen avrundas nedåt.
Av nedanstående exempel framgår hur uppgifterna om inkomst och förmögenhet betecknas.

Inkomst 7 286
Förmögenhet 25 675

– Om både inkomst och förmögenhet finns antecknas 72–25
– Om inkomst finns och likaså förmögenhet understigande 1 000 kronor antecknas 72–0
– Om inkomst finns men ej förmögenhet antecknas 72--
– Om uppgift lämnats att inkomst saknas eller understiger 100 kronor men förmögenhet finns antecknas 0–25
– Om uppgift lämnats att både inkomst och förmögenhet saknas antecknas 0---

Mer om inkomst och förmögenhet

Tillbaka