607 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Abelin, C Rudolf Z, Pomolog, Trädgårdsman (1864 – 1961)

3. Carl Rudolf Zacharias Abelin, den föregåendes son, f. 30 maj 1864 i Malmö. Studerade vid Beskowska skolan i Stockholm och vid h. allmänna läroverken i Linköping och Norrköping; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 7 juni 1884; studerade vid universitetet i Uppsala 1884–85; utbildade sig i trädgårdsskötsel i Rosenborgs anläggningar vid Köpenhamn åren 1885–87 samt under u...

Abelin, Gustaf R, Arméofficer, Lantförsvarsminister (1819 – 1903)

2. Gustaf Rudolf Abelin, den föregåendes broder, f. 17 maj 1819 i Linköping, d 19 sept. 1903 på Björnsnäs. Volontär vid första livgrenadjärregementet 4 mars 1837; student i Uppsala 13 mars 1838; furir vid nämnda regemente 11 maj s. å.; avlade officersexamen 6 mars 1839 efter att hava genomgått J. A. Hazelius' privata kurs för unga officerares bildande; underlöjtnant vid Närkes regem...

Abelin, Hjalmar A, Läkare (pediatriker) (1817 – 1893)

1. Hjalmar August Abelin, f. 22 maj 1817 i Linköping, d 13 sept. 1893 i Stockholm. Föräldrar: auditören, sedermera borgmästaren i Linköping Zakarias Abelin och Henrika Karolina Lodin, äldsta dotter av stadsläkaren i Linköping professor J. G. Lodin. Genomgick Linköpings skola och gymnasium; student i Uppsala 2 nov. 1835; disp. 12 dec. 1836 (De paroecia Kärna in Ostrogothia, p. III, pres. K. J...

Abelin, släkt

Abelin. Släktnamnet antogs av söner till kyrkoherden i Asarum i Blekinge Matts Hansson Mariager. Från den äldre av dessa, kyrkoherden i Karlshamn Hans Mattsson A. (d 1686) och dennes sonsons son, borgmästaren i Linköping Zakarias A. (d 1849) härstammar den nu i Sverige fortlevande ättegrenen, till vilken samtliga nedan nämnda höra.

Abenius, P Wilhelm, Kemist (1864 – 1956)

Abenius, Per Wilhelm, f. 21 maj 1864 i Orsa. Föräldrar: kyrkoherden Johan Abenius och Johanna Matilda Thunblad. Genomgick h. allmänna läroverket i Falun; avlade mogenhetsexamen därstädes 7 juni 1883; student i Uppsala 15 sept. s. å.; fil. kand. 12 dec. 1885; fil. lic. 18 okt. 1890; disp. 6 maj 1891; fil. doktor 30 maj s. å.; företog med riksstatens mindre resestipendium en studieresa till Ty...

Abraham Brodersson, Riksråd (– 1410)

Abraham Brodersson, halländsk adelsman av en släkt, som förde ett oxhuvud i vapnet; danskt riksråd under Margaretas och Eriks av Pommern tid; avrättad på konung Eriks befallning 27 aug. 1410.

Abrahamson, August, Grosshandlare, Slöjdskolegrundare (1817 – 1898)

1. August Abrahamson, f. 29 dec. 1817 i Karlskrona, d 6 maj 1898 på Nääs. Föräldrar: köpmannen i Karlskrona Aron Abramson och Fredrique Schlesinger. Måste på grund av faderns obestånd och tidiga död (1829). redan som barn försörja sig själv; erhöll 1832 anställning i affär i Göteborg; grundade 1840 i eget namn en grosshandelsfirma i korta varor, vilken snart kom att räknas bland stadens och ...

Abrahamson, Laurentius Gustaf, Präst (1856 – 1946)

Abrahamson, Laurentius Gustaf, f. 2 mars 1856 i Medåkers församling. Föräldrar: bonden Anders Gustav Abrahamson och Britta Maria Nilson. Utvandrade tillsammans med föräldrar och syskon till Nordamerika 1868; inskrevs 1872 vid Augustana college, då förlagt till Paxton och senare (1875) flyttat till Rock Island; idkade efter här avlagda examina studier vid Augustana-synodens teologiska seminar...

Abrahamson, släkt

Abrahamson, namnform, använd av medlemmar av den 1812 till Sverige ifrån Tyskland inflyttade judiska släkten Abramson. En brorson till nedannämnde August A., f. d. godsägaren Erik Leonard Abramson (f. 1864, d. 1922), har som uppfödare och importör av hästar av ardennerras med stor framgång verkat för höjande av landets hästavel; han har författat »Ardennerafveln. P...

Abrahamson (f. Leman), Euphrosyne, Operasångare (1836 – 1869)

2. Euphrosyne Abrahamson, f. Leman, den föregåendes hustru, f. 24 mars 1836 i Stockholm, d 7 febr. 1869. Föräldrar: handlanden John Leman och Emma Jacobson. Vid sexton års ålder elev av sångaren och sångläraren, sedermera professorn Julius Günther; uppträdde 1855 efter tre års utbildning vid en av Günther å K. teatern anordnad konsert; debuterade 16 maj s. å. å operan som Pamina i »...

Abrahamsson, Petter, Jurist, Rättshistoriker, Riksdagsman (1668 – 1741)

Abrahamsson, Petter, f. 29 juli 1668 i Stockholm, d 20 apr. 1741 därstädes. Föräldrar: Abraham Persson, handelsman i Stockholm, och Gertrud Månsdotter. Student i Uppsala 18 febr. 1685; avlade jur. examen därstädes 16 maj 1691; auskultant i Svea hovrätt 1 juli s. å. (ed s. d.); häradshövding i Ärlinghundra, Håbo, Bro och Sollentuna härader samt Danderyds, Åkers, Riala och Värmdö skeppslag i U...

Abrahamus Andreæ Angermannus, Ärkebiskop (– 1607/08)

 Abrahamus Andreas Angermannus, skolmästare i Stockholm, sedermera ärkebiskop i Uppsala, föddes, såsom namnet angiver, i Ångermanland och var enligt uppgift bondson. Födelseåret är obekant, men då han själv en gång uppgiver, att Olaus Petri tagit hand om hans tidiga barndom, var han måhända född omkr. 1540. Han gick till en början i Gävle skola och studerade på 1560-talet vid Rostoc...

Acharius, Erik, Läkare, Lichenolog (1757 – 1819)

Acharius, Erik, f. 10 okt. 1757 i Gävle, d 14 aug. 1819 i Vadstena. Föräldrar: kontrollören och tolagskamreraren Johan Eriksson (Acharius) och Katarina Margareta Hagtorn. Genomgick Gävle gymnasium 1770–73; student i Uppsala 17 maj 1773; disp. 22 juni 1776 (De planta aphyteia, pres. Karl von Linné); idkade naturhistoriska och medicinska studier.i Stockholm; disp. 8 juni 1782 i Lund (De tænia,...

Achrelius, Daniel, Författare, Retoriker (1644 – 1692)

Daniel Achrelius, f. 1644 i Åbo, d 23 apr. 1692 därstädes. Föräldrar: ovannämnde professor Erik Achrelius och Margareta Rothovia, dotter till biskopen Isak Rothovius. Student i Åbo 1662; disp. 1669 (De interpretatione sacrse scripturse, p. XIV, pres. E. Svenonius) och 24 maj 1672 (Diss. physiologica, terraquei globi... structuram . .. reprsesentans, pres. M. Miltopseus); fi...

Achrelius, släkt

Achrelius, gren av släkten Acrelius (se d. o.), vilken kom till Finland med Ericus Danielis Achrelius, f. 1604, d 1670, professor i medicin i Åbo 20 sept. 1641; A. företog en resa genom Finland för att lära känna »invånarnas levnadssätt och allmännaste sjukdomar samt tillika utröna de här växande örters nytta emot de samma», men hans intresse för tjänsten och vetenskapen synes snart...

Achrenius, Abraham, Präst, Pietist (1706 – 1796)

Achrenius, Abraham, f. 1 febr. 1706 i Somero socken i Tavastland, d 28 sept. 1769 i Nousis. Föräldrar: kaplanen Simon Achrenius och Elisabeta Laurina. Student i Åbo 18 jan. 1725; blev sommaren 1728 informator hos översten greve Gustav Creutz i östra Nyland; lämnade denna befattning sommaren 1730; avlade teologisk examen i Åbo; prästvigd 21 sept. 1730. Kaplan i Pedersöre (i Österbotten); bata...

Acke, J Axel G, Bildkonstnär (1859 – 1924)

Acke (t. o. m. 1904 Andersson), Johan Axel Gustaf, f. 7 apr. 1859 på (gamla) Bergielund invid Stockholm. Föräldrar: Bergianske professorn Nils Johan Andersson och Anna Elisabet Amanda Tigerhielm. Studerade vid nya elementarläroverket i Stockholm; elev vid konstakademins läroverk 4 apr. 1876–vt. 1882, där bland hans lärare må nämnas J. Kr. Boklund; företog studieresor till Belgien 1881, Frank...

Acrel, Olof, Läkare (kirurg) (1717 – 1806)

1. Olof af Acrel, f. 26 nov. 1717 i Österåker, Uppsala stift, d 28 maj 1806 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden i Österåker Johan Acrelius och Sara Gahm. Lärling hos fältskärsmästaren i Stockholm Gerhard Boltenhagen 1735; biträde hos överdirektören i kirurgiska societeten, stadskirurgen i Stockholm Salomon Schutzer 1738; anträdde 1740 en utrikes studieresa, som räckte nära fem år, till Danma...

Acrel, af, Johan Gustaf, Läkare (kirurg) (1741 – 1801)

2. Johan Gustaf Acrel, den föregåendes brorson, f. 15 maj 1741 i Stockholm, d 18 febr. 1801. Föräldrar: skeppsbyggmästaren vid amiralitetet Johan Acrel och Margareta Norman. Erhöll privat undervisning; ämnessven vid serafimerlasarettet 1754 under farbrodern Olof Acrel; lärgosse i kirurgiska societeten 15 maj 1755; åtnjöt under fyra år farbroderns undervisning samt avlade chirurgias ...

Acrelius, Israel, Präst (1714 – 1800)

Israel Acrelius, f. 4 dec. 1714 i Öster-Åker, d 25 apr. 1800. Föräldrar: kyrkoherden i Öster-Åker Johan Acrelius och Sara Gahm. Student i Uppsala 14 febr. 1727; disp. 22 dec. 1739 (De origine infelicitatis ex libertatis abusu, pres. Petrus Ullén); prästvigd 3 juni 1743; disp. 7 juni s. å. (De dedicationibus templorum in Svio-Gothia, pres. P. Ekerman); fil. magister 22 juni s. å. Huspredikant...

Acrelius, släkt

Acrelius. Sju på varandra följande kyrkoherdar i Österåkers socken i ärkestiftet ha genom börd tillhört eller genom giftermål varit förbundna med en släkt, som efter socknen bildade familjenamnet Acrelius, Den äldste av dessa, Ericus Olai Helsingius (f. 1507, d. 1591), var farfars far till professorn i Åbo Ericus Danielis Achrelius, far till professorn [a:5505:Daniel Achrel...

Adalvard d.y., Biskop (1000-talet – 1070-tal)

Adalvard den yngre, tysk missionsbiskop i Sverige (Sigtuna, Skara). Tillhörde domkapitlet i Bremen; vigdes till biskop och sändes till Sverige av ärkebiskop Adalbert under Stenkils regeringstid (Adam IV,28). Anledningen härtill uppgives av Adam hava varit en underbar händelse, varigenom en av prästerna vid hednatemplet i Uppsala fått sin syn och blivit vunnen för kristendomen. Till A: s bisk...

Adalvard d.ä., Biskop (1000-talet – 1060-tal)

Adalvard den äldre, tysk missionsbiskop i Sverige (Skara), var enligt Adam av Bremen (III, 14) dekan vid domkapitlet i Bremen, då han av ärkebiskop Adalbert (1045–72) vigdes till svenskarnas biskop och i spetsen för en beskickning sändes till konung Emund Gammal. Beskickningen fick en ogynnsam utgång: på grund av inflytande från Emunds hovbiskop Asmund, som ej ville underkasta sig ...

Adelborg, E A Maria, Textilkonstnär (1849 – 1940)

2. Eleonora Amalia Maria Adelborg, f. 6 dec. 1849 i Karlskrona. Föräldrar: kommendörkaptenen Bror Jakob Adelborg och Hedvig Katarina af Uhr. Anställd som mönsterriterska hos Selma Giöbel 1886–99, hos handarbetets vänner 1900–07; har med offentligt understöd företagit studieresor till Holland och Frankrike 1889, till England 1895 samt har därjämte besökt England (1901) och upprepade gånger Ho...

Adelborg, E Ottilia, Författare, Målare (1855 – 1936)

4. Eva Ottilia Adelborg, de föregåendes syster, f. 6 dec. 1855 i Karlskrona. Genomgick tekniska skolan i Stockholm 1875–77; elev vid konstakademins läroverk ht. 1878–84; har företagit studieresor till Holland 1898, Italien 1901 och Holland och Belgien 1905.

Adelborg, Gertrud V, Lärare, Feminist (1853 – 1942)

3. Gertrud Virginia Adelborg, den föregåendes syster, f. 10 sept. 1853 i Karlskrona. Åtnjöt under- visning i privatskolor i Karlskrona och Uppsala. Privatlärarinna 1874–79; skrivbiträde i Svea hovrätt 1881–83; anställd vid Fredrika-Bremer-förbundets byrå i Stockholm dec. 1884; föreståndarinna därstädes 1 maj 1886–mars 1907; styrelseledamot i Fredrika-Bremer-förbundet maj 1897; styre...

Adelborg, Per Otto, Tecknare, Arméofficer (1781 – 1818)

1. Per Otto Adelborg, f. 24 apr. 1781, d. 2 mars 1818 i Västervik. Föräldrar: kaptenen vid fortifikationen Erik Otto Borgh, adlad Adelborg, och Anna Sofia Carlsköld. Extra fänrik vid drottningens livregemente 23 maj 1796; avlade officersexamen 12 juli 1797; kornett vid Nylands lätta dragonkår 16 juni 1801; löjtnant i armén 28 juni 1802; premiärlöjtnant 4 maj 1805; deltog i 1808 års fälttåg, ...

Adelborg, släkt

Adelborg. Bland de officerare, som vunno adelskap genom deltagande i Gustav III: s statsvälvning, var Erik Otto Borgh (f. 1741, d 1787), adlad 13 sept. 1772, slutligen kapten. Dennes son, överstelöjtnanten Per Otto A. (se nedan 1), blev farfar till Maria, Gertrud och

Adelcrantz, Carl Fredric, Arkitekt, Teaterdirektör (1716 – 1796)

2. Carl Fredric Adelcrantz, den föregåendes son, f. 30 jan. 1716, d 1 mars 1796. Student i Uppsala 22 febr. 1734 (samt ånyo 12 okt. 1738?); auskultant i kammarrevisionen 10 mars 1735; deltog i ritarakademins undervisning på slottet från 1735; ägnade sig efter faderns död, 1739, helt åt arkitekturstudier och företog i sådant syfte med ett Helmfelts stipendium och ärvda medel över Tys...

Adelcrantz, Giöran (Georg) J, Arkitekt (1668 – 1739)

1. Giöran (Georg) Josuse Adelcrantz, före adlandet Törnqvist, f. 15 nov. 1668, d 26 febr. 1739. Föräldrar: kammarskrivaren Josua Törnqvist och Cecilia Andera. Student i Uppsala 4 maj 1678. Auskultant; kopist vid slottsbyggnadsstaten 1697; konduktör därstädes 1702; företog en utländsk studieresa 1704–06; hovarkitekt 10 juli 1707; adlad 25 okt. 1712; stadsarkitekt i Stockholm 23 mars 1715; byg...

Adelcrantz, släkt

Adelcrantz, ätt, som 25 okt. 1712 uppnådde adlig värdighet med Göran Jossua Törnqvist (se nedan 1) och dennes styvbarn, förut Forssenwald. För G. J. A:z' son Karl Fredrik A. (se nedan 2) uppsattes ett friherrebrev, som daterades 12 nov. 1766 men först 13 maj 1777 erhöll K. underskrift, i det Gustav III denna dag bekräftade upphöjelsen och därvid utsträckte den även till den...

Adelheim, Johan Fredric, Bruksidkare (1777 – 1806)

Johan Fredric Adelheim, f. 15 apr. 1777, d 27 dec. 1806. Föräldrar: hovjunkaren Erik Adolf Adelheim och Fredrika Lovisa Hamilton. Fänrik vid Västmanlands regemente 20 apr. 1785; student i Uppsala 24 febr. 1792; avlade juridisk examen 10 juni 1793 och bergsexamen 10 dec. 1795. Auskultant i bergskollegiet 17 dec. s. å.; avreste i maj 1798 till Tyskland i sällskap med Benjamin Höijer,...

Adelheim, släkt

Adelheim, gren av den värmländska bruksägarsläkten Borgström (se d. o.), som 19 sept. 1743 upphöjdes i adligt stånd med f. d. häradshövdingen, (titulär)assessorn Johan Borgström (f. 1685, d. 1763), genom arv, giften och eget arbete en av Värmlands och Dals mera betydande bruksägare, vilken bland annat av öde upptog Treskogs kopparverk i Gunnarskog, därstädes anlade Fredros...

Adelsköld, Claes A, Ingenjörsofficer, Riksdagsman (1824 – 1907)

2. Claes Adolf Adelsköld, den föregåendes sonson, f. 7 sept. 1824 på Nolhaga vid Alingsås, d 1 okt. 1907 i Stockholm. Föräldrar: ryttmästaren vid Västgöta dragoner Jan Anders Adelsköld och Sofia Ulrika Tham. Volontär vid Göta artilleriregemente 20 maj 1840 och passerade där graderna; bevistade tilllika lektioner vid Chalmerska slöjdskolan i Göteborg; student i Lund 11 mars 1842; del...

Adelsköld, Johan Christian, Landshövding, Jurist (1737 – 1798)

1. Johan Christian Adelsköld, f. 13 maj 1737, d. 10 mars 1798. Föräldrar: kyrkoherden i Ravlunda Anders Thomseus och Maria Sofia Dunckler. Skrev sig före adlandet Thomée. Student i Lund 4 nov. 1752; avlade juridisk examen därstädes juni 1756. Auskultant i Göta hovrätt; e. o. kanslist i justitierevisionen 5 sept. 1757; notarie i uppfostringskommissionen 28 fehr. 1760; sekreterare i sekreta ha...

Adelsköld, släkt

Adelsköld, gren av släkten Thomaeus-Thomée, vilken 24 jan. 1773 upphöjdes i adligt stånd med nedannämnde Johan Kristian A.

Adelswärd, A Theodor, Bruksidkare, Finansminister, Riksdagsman (1860 – 1929)

6. Axel Theodor Adelswärd, f. 13 okt. 1860 i Hyltinge församling. Föräldrar: godsägaren Axel Reinhold August Adelswärd och Augusta Charlotta Teodora Berg. Avlade studentexamen som privatist vid nya elementarläroverket i Stockholm vt. 1878; ordinarie elev vid tekniska högskolan 13 sept. 1878–80 och extra elev 1880–81. Disponent för baroniet Adelswärd okt. 1883; innehavare därav 1 jan. 1901; k...

Adelswärd, Eric Göran, Arméofficer, Riksdagsman (1751 – 1810)

2. Eric Göran Adelswärd, den föregåendes son, f. 21 jan. 1751, d 15 febr. 1810. Kadett vid amiralitetets kadettkår i Karlskrona; sekundkorpral vid Östgöta kavalleri 24 dec. 1763;-rustmästare vid livgardet 15 nov. 1766; fänrik 11 aug. 1767; kapten i armén 13 sept. 1772, som han själv uppger, i anseende därtill, att han hade den lyckan bevista »den då förefallne lyckeliga förbättring ...

Adelswärd, Eric Reinhold, Statsråd, Kavalleriofficer, Hovman (1778 – 1840)

3. Eric Reinhold Adelswärd, den föregåendes son i hans första gifte, f. 13 jan. 1778, d 22 jan. 1840. Fänrik utan lön vid Svea livgarde 15 maj 1782; inträdde i tjänst 1794; fänrik 6 aug. 1795; kavaljer hos hertiginnan av Södermanland 2 nov. s.å.; kavaljer vid ambassaden till Köpenhamn för att tillkännagiva konungens trolovning med prinsessan av Mecklenburg s. å.; ryttmästare vid liv...

Adelswärd, Georg (Georges) N, Diplomat (1810 – 1878)

4. Georg Nicolaus Adelswärd, f. 31 aug. 1810 i Stralsund, d 26 nov. 1878 i Paris. Föräldrar: hovmarskalken Göran Axel Adelswärd och Anne-Catherine-Honorine Bernard. Student i Paris 19 aug. 1829, i Uppsala 9 okt. 1832; avlade kansliexamen i Uppsala 15 dec. 1834. E. o. kanslist i kammarexpeditionen 19 febr. 1835; attaché i Petersburg 20 nov. 1837; kammarjunkare 20 okt. 1838; andre sekreterare ...

Adelswärd, Johan, Bruksidkare, Riksdagsman (1718 – 1785)

1. Johan Adelswärd, f. 20 maj 1718, d 27 juni 1785. Föräldrar: ryttmästaren Johan Hultman, adlad Adelswärd, och Altéa Silfverström. Auskultant i Svea hovrätt 8 febr. 1738 ; inskrevs vid livgardet mars. 1741; livdrabant 25 juni s. å.; löjtnant vid adelsfanan 11 nov. 1746; kaptenlöjtnant och regements-kvartermästare 20 juni .1749; erhöll avsked med ryttmästares titel 21 aug. 1750 samt krigsråd...

Adelswärd, släkt

Adelswärd. Ryttmästaren vid adelsfanan Johan Hultman, vilken 10 dec. 1719 upphöjdes i adligt stånd under namnet Adelswärd, blev far till Johan A., stiftare av baroniet Adelswärd (se nedan 1). En son till den sistnämnde var översten Erik Göran A. (se nedan 2), far till överstekammar junkaren Johan Karl A. (f. 1776, d 1852), vilken vid 1800 års riksdag avsade sig rät...

Adelswärd, d', Renauld Casimir Oscar, (1811 – 1898)

5. Renauld Casimir Oscar d'Adelswärd, den föregåendes broder, f. 18 dec. 1811 i Longwy i Frankrike, departementet Moselle, nära belgiska gränsen, d 18 febr. 1898 i S: t Hélier på Jersey. Elev i College Louis-le-grand; genomgick militärskolan i Saint-Cyr ävensom l'école d'état-major; gjorde flera fälttåg i Afrika, bl. a. som adjutant åt generalen, sedermera marskalken Baraguey d'Hill...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se