Källor och databaser

Texterna om källmaterialet: Födelse-, vigsel och dödböcker är framtagna av projektet Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS) och avser i första hand förhållanden som gäller församlingar i Skåne, Blekinge och Halland.

Om födda
Om vigda
Om döda

Kort om källmaterialet: Födelse-, vigsel och dödböcker

Den protestantiska statskyrkan hade i drygt tre sekel hand om den svenska folkbokföringen. Den fick sin delvis unika utformning genom Kyrkolagen 1686, och de grundläggande principerna bestod till största delen fram till 1991 när Riksskatteverket och skattemyndigheterna tog över. Folkbokföringens olika längder och tillhörande bilagor ingår i respektive kyrkoarkiv, ett för varje församling. Kyrkoarkiven förvaras i original i landsarkiven med undantag för delar av materialet efter 1895 som ännu finns kvar hos flertalet församlingar i västra och södra Sverige. Källmaterialet har analyserats av flera akademiska forskare och arkivarier, och den följande texten är ett urval som bygger bl.a. på landsarkivarie Gösta Lext standardverk om Folkbokföringen i Sverige (1984) och landsarkivarie Seved Johnsons sammanfattande bedömningar i en vägledande förteckning över genealogiskt källmaterial (1977).

Födelse-, vigsel- och dödböckerna utgör folkbokföringens grundelement, och de är i regel bevarade från slutet av 1600-talet. I den mån anteckningar om födda, vigda och döda förekommer från ännu äldre tid är dessa beroende av antingen en kunglig förordning (såsom är fallet i de tidigare danska landskapen) eller av en pastors eller biskops enskilda initiativ. Till en början fördes längderna över födda, vigda och döda i en gemensam kyrkobok, som vanligen kallas kyrkobok eller ministerialbok. Senare började man föra separata volymer för varje längd, men denna övergång sker i regel först under senare delen av 1800-talet.

Tillförlitligheten i födelse-, vigsel och dödböckernas uppgifter har ofta diskuterats men måste i allmänhet anses vara stor. Man måste dock komma ihåg att anteckningarna oftast inte är ursprungliga. Den strikt genomförda kronologiska ordningen tyder på att uppgifterna har införts i efterhand, många gånger förmodligen vid årets slut. De har överförts till ministerialboken från kladdbok eller lösa lappar, som förts av präst och klockare. Prästen kan ha skrivit fel vid överföringen och notiser kan ha blivit överhoppade, vilket kan förklara att det förekommer annars helt oförståeliga luckor.

Födelse- och dopböcker

Dopfunt Malmö S:t Petri kyrka Dopet är ett av sakramenten inom kristendomen, en helig handling instiftad av Jesus. Han sa "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut".

Matt 28:18–20

Informationen i databasen är hämtad ur respektive församlings födelse- och dopbok och återges med originalstavning. Databasen innehåller en post för varje barn som antecknats i boken. Innehållet i posterna har vi anpassat för personsökning inom breda forskargrupper.

Bilden visar dopfunt i Malmö S:t Petri kyrka.

Regler för hur sockenprästerna skulle föra födelse- och dopböcker

Olika regler har under årens lopp funnits för födelse- och dopböcker. År 1646, alltså under dansk tid, utfärdade Kristian IV en förordning om födelse-, vigsel och dödböcker, och i ett 25-tal skånska församlingar är dessa de äldsta böckerna bevarade. Ministerialböcker med begynnelseår på 1640-talet finns från följande socknar i Skåne och Blekinge: Ausås, Backaryd, Barsebäck, Billinge, Bosarp, Brönnestad, Emmislöv, Gryt, Gullarp (Trollenäs), Gumlösa, Hallaröd, Hällaryd, Halmstad (Skåne), Helsingborg, Kristianstad, Kviinge, Loshult, Näs (Trollenäs), Osby, Ronneby, Röstånga, Röke, Sireköpinge, Strövelstorp, Sörby, Verum, Vinslöv och Östra Broby. Av dessa ingår i Demografisk Databas Södra Sverige Brönnestad, Röke, Sörby, Verum och Vinslöv (januari 2007). Halmstad (Skåne) och Sireköpinge från Skånes Demografiska Databas är samtidigt sökbar. Dessa tidiga originalböcker är inte fullt så detaljerade som senare tids böcker.

Den svenska kyrkolagen från 1686 lade således grunden till Sveriges unika folkbokföring och innebar att prästerna skulle föra flera olika längder över befolkningen. Det fanns olika motiv bakom detta. Ett var den rådande kyrkliga ortodoxins behov av kontroll över att man följde den rätta läran. Ett annat motiv var statens och inte minst krigsmaktens behov av kontroll över hur många invånare som fanns. Kyrkolagen gällde i hela landet inklusive de landskap som hade övergått från Danmark till Sverige genom Freden i Roskilde 1658. En av de längder som prästerna skulle föra var födelse- och dopboken. I kapitel XXIV, § VIII, punkt 10, nämns det att prästen skulle föra in "Alle barns, så ächtas, som oächtas, med dheras Föräldrars och Faddrars Namn, födelse- och döpelse Dag, så och Orten ther de födde äro".

Trots dessa till synes klara formuleringar visar det sig vid kontroll att det till en början saknas viktiga uppgifter. Under de första decennierna anges i de flesta böcker endast datum för dopet, men under första halvan av 1700-talet tillkommer även födelsedatum. Eftersom dopen normalt skedde på en söndag angav prästen söndagen enligt kyrkoårets indelning. Det skedde oftast på latin, men i databasen har vi överfört tidsangivelsen till nutida internationell standard (till exempel 1860-12-24).

En ytterligare reformering av födelse- och dopboken skedde i mitten av 1700-talet. Det skedde ungefär samtidigt som Tabellverkets befolkningsstatistik infördes år 1749 på basis av uppgifter från prästerna. Böckerna blir nu mer enhetliga. Den viktigaste förbättringen är att mödrarnas namn nu regelmässig tas in i födelsenotiserna, tidigare hade endast faderns namn noterats. För såväl släktforskaren som demografen är tillgången till moderns namn naturligtvis av yttersta vikt. Under 1700-talet utökas också uppgifterna med faddrarnas namn (viktiga ur genealogisk synpunkt eftersom de ofta kom från kretsen av nära anhöriga), moderns ålder och ibland även dagen för hennes kyrkotagning.

Enligt 1686 års kyrkolag skulle barnet döpas inom 8 dagar. Dopet skulle ske i kyrkan om inte barnet var så svagt att det fordrade hemmadop. Dopet skulle utföras av prästen i barnets hemförsamling. År 1859 tilläts präst i annan församling än hemmaförsamling att utföra dopet, och följande år markerades att rätt anteckningsort var den församling där modern var kyrkobokförd, men anteckning skulle ändå ske även i dopförsamlingens födelse- och dopbok. År 1864 utsträcktes tidsfristen för dopet till sex veckor och dopet fick nu också utföras i prästens bostad eller på annat lämpligt ställe.

År 1887 kom en förordning om anmälan om födda barn, och det markerades att det var födelsen och inte dopet som var det centrala i folkbokföringen. Bakom denna förändring låg främst ambitionen att kunna registrera barn till föräldrar som av olika skäl motsatte sig att döpa barnen i statskyrkan.

Ytterligare förändringar har skett men flera grunduppgifter har hela tiden varit desamma: tidpunkt för dopet, barnets namn, faderns namn och bostadsort. Utöver detta varierar dock innehållet i födelse- och dopböckerna över tid, mellan olika socknar och till med från notis till notis.

En ur social synpunkt viktig uppgift är föräldrarnas civilstånd när barnet föds. Födelse- och dopboken skulle enligt kyrkolagen omfatta såväl äkta barn, det vill säga barn födda inom äktenskapet, som oäkta barn. Föräldrarna till trolovningsbarn var visserligen inte gifta, men eftersom föräldrarna givit varandra äktenskapslöfte betraktades inte barnet som oäkta, vilket hade stor betydelse. Denna juridiska följd av trolovningen tycks ha haft få internationella motsvarigheter, vilket bland annat orsakar problem när man ska översätta termen eller jämföra med andra länder.

Uppgifterna om faddrarna ger ledtrådar om familjens sociala situation och nätverk. Ofta var faddrarna dessutom nära släktingar till föräldrarna och upplysningar om dem kan därför också vara till stor hjälp ur genealogisk synpunkt.

Lysnings- och vigselböcker

Regler för vigselboken finns i 1686 års kyrkolag, kapitel XXIV, § VIII, punkt 9. I vigselboken skulle noteras: "Alle Brudefolck, med dheras och Föräldrarnas Namn, samt underrättelse, hwadan the äre komne, och hwad Witnesbörd the haft hafwa."

Från att från början endast ha innehållit uppgifter om vigseldag samt kontrahenternas (brudparets) namn och hemvist blir uppgifterna i vigselböckerna efterhand fylligare. Man kan inte sällan få uppgifter om de nygiftas föräldrar, kontrahenternas ålder, morgongåvans storlek och vem som givit bruden samtycke till äktenskapet. Relativt sent tillkommer uppgifter om lysningsdagarna. Uppgifterna om kontrahenternas hemvist är ofta en viktig pusselbit för att kunna spåra deras familjetillhörighet.

I 1686 års kyrkolag avsåg äktenskap den av prästen förrättade vigseln. Föreskrifter om borgerligt äktenskap likställt med den kyrkliga vigseln kom först i mitten av 1800-talet.

Före vigsel skulle man försäkra sig om att den inte hindrades av något av de förbud som fanns. Kontrahenterna fick t.ex. inte vara underåriga. Männen måste ha fyllt 21 år, med undantag för perioden 1756-1841 då åldersgränsen var 18 år för män bland allmogen. Kvinnorna måste enligt kyrkolagen ha fyllt 16 år, senare enligt 1734 års lag ha fyllt 17 år och slutligen enligt 1892 års bestämmelser ha fyllt 18 år. De som inte uppnått åldersgränsen kunde få dispens av Kungl. Maj:t, vilket i praktiken nästan enbart blev aktuellt om kvinnan var gravid.

Ett annat äktenskapshinder var släktskap. Hit hörde att det fram till 1845 var det förbjudet för kusiner att gifta sig med varandra, men även här kunde man få dispens.

Prövningen gentemot många formella äktenskapshinder är sällan eller aldrig synlig i lysnings- och vigselboken. Det gäller dock inte det samtycke till äktenskap som ogifta kvinnor måste ha fram till år 1872 (för adelsdamer till 1882) av en giftoman. Anteckningar om giftoman finns ofta i boken och är ofta avgörande för att spåra kvinnans släkt och föräldrar. Tidigare gifta eller trolovade personer måste också kunna visa att förbindelsen hade upplösts genom att den ena personen dött eller genom att skilsmässa verifierades genom s.k. skiljobrev från domkapitlet(fram till 1916).

Även tidigare sexuella förbindelser kunde hindra äktenskap. Fram till år 1916 fick personer som begått hor med varandra inte gifta sig.

En mycket viktig bestämmelse gällde fram till 1916 för trolovade. En man som hävdat en kvinna under äktenskapslöfte var tvungen att gifta sig med henne om hon yrkade på det. Än starkare var förbindelsen om mannen sedan kvinnan fött hans barn låtit kyrktaga kvinnan som sin fästekvinna. Uppgift om trolovning får vi dock normalt inte i lysnings- och vigselboken utan i födelse- och dopboken i samband med barnets dop. Genom 1916 års författningsändring förlorade trolovningen sin starka juridiska innebörd och kvar blev förlovningen.

I många fall var mannen och kvinnan kyrkoskrivna i olika församlingar fram till vigseln. Inför vigseln skulle lysning ske. Den förestående vigseln skulle tre söndagar i rad kungöras i kyrkan och det var obligatoriskt i kvinnans hemförsamling. Mannen å sin sida skulle kunna visa upp hinderslöshetsintyg från prästen i sin hemförsamling. Genom 1915 års bestämmelser ersattes hinderslöshetsintyget av äktenskapsbetyg. Vigseln skulle antecknas i lysningsförsamlingens kyrkobok. År 1773 fick brudparet själva rätt att välja den präst som skulle förrätta vigseln, men om de valde en annan än prästen i kvinnans hemförsamling måste denne underrätta hemförsamlingen.

Död- och begravningsböcker

Redan 1646 uppmanades de danska prästerna att bokföra församlingens döda, födda och vigda. Det var framförallt antalet det frågades efter, och några krav på att bokföra dödsorsaker fanns inte. De tidigaste uppgifterna om dödsorsaker i DDSS härrör från 1647 och handlar främst om dödfödda barn, spädbarnsdöd och våldsamma dödsfall. Anledningen till att prästen noterat dessa orsaker var att de uppmärksammats av samhället och varit föremål för någon typ av utredning.

Svensk kyrkolag

I 1686 års svenska kyrkolag, kapitel XXIV, § VIII, punkt 11, stadgas det att prästerna skulle införa "The aflednas Namn, som i Kyrckian eller på Kyrckiogården äre begrafne, med kort underrättelse om theras Lägerställen, stånd, wilkor, lefwerne och ålder."

Den detaljerade innebörden i denna ordalydelse är som synes svårtolkad. Dödbokens annotationer växlar därför också starkt från socken till socken, från korta notiser till små biografier. Ur forskningssynpunkt är åldersuppgifterna i de tidiga dödböckerna särskilt viktiga, eftersom andra källor för att fastställa födelsedatum ofta saknas. Helt tillförlitliga är dock dessa tidiga åldersuppgifter inte. Resultatet av kyrkolagen avspeglar sig i DDSS med en ökning från 38 notiser år 1686 till 60 notiser år 1687. Uppgifterna om dödsorsakerna vid denna tid uppgår inte till mer än 10% av de noterade dödsfallen med undantag för 1711 då Skåne drabbades hårt av pesten. Detta år har prästerna också varit mer flitiga i sitt skrivande än övriga år.

Tabellverket

Efter krigen och farsoterna som drabbat Sverige kring 1700-talets ingång var befolkningen kraftigt decimerad. Enligt det merkantilistiska ekonomiska synsätt som rådde under denna tid, var den mänskliga arbetskraften en viktig resurs för ett lands rikedom. Därför började de styrande under frihetstiden att intressera sig för befolkningsstatistik. Redan år 1738 krävde den nybildade sundhetskommissionen in uppgifter om antalet födda och döda, fördelat på åldersgrupper, från församlingarna. 1749 sattes det svenska tabellverket i bruk, bland annat med syfte att få kännedom om de sjukdomar där mortaliteten var som störst, så att man skulle kunna bekämpa dessa. I förtryckta formulär skulle prästerna redovisa för dödsorsakerna i församlingarna. Viss kritik framfördes mot detta, både från prästerskapet själv och från de medicinskt skolade, däribland Carl von Linné. Man menade att prästerna inte hade tillräcklig kunskap i medicin för att kunna ge korrekt information. Kritiken tillbakavisades med att det räckte med att använda den folkliga benämningen på sjukdomen. Det första formuläret innehöll 33 olika dödsorsaker varav en del försvann efter hand och andra kom till. De vaga begreppen "okänd barnsjukdom" och "ålderdomssvaghet" kunde tas till då det rådde osäkerhet. Effekten av tabellverkets tillkomst är tydlig i DDSS. 1749 ökade rapporteringen av dödsorsaker från tidigare ca. 10% av dödsnotiserna till 43%, därefter stegrades den gradvis, för att från 1770-talet ligga på över 90%.

År 1831 ändrades reglerna så att man bara behövde rapportera in epidemiska sjukdomar, död i samband med förlossning, olyckor, brott och självmord. Efter detta sjunker andelen dödsorsaker i materialet gradvis fram till 1858 då de är nere på 49%. 1859 förändrades reglerna igen, och det blev obligatoriskt att, om så var möjligt, styrka dödsorsaken med läkareattest, för övrigt skulle inrapporteringen ske för samma sjukdomar som tidigare.

Läkarattester

Kraven på läkarattest innebar en ökad precisering av dödsorsakerna, vilket kan underlätta för forskaren. Prästens kunnighet i latin och grekiska svarade dessvärre inte alltid överens med läkarens. Därför får vi i en del fall hålla tillgodo med den tolkning som prästen gjort av läkarens, kanske inte alltid så välskrivna, attest. Ytterligare tolkningsproblem utgör det faktum att sjukdomars namn, liksom synen på sjukdomar över huvud taget har förändrats över tid. Som vägledning för forskare har DDSS därför bearbetat uppgifterna om dödsorsaker och sjukdomsnamn och utvecklat en särskild temasida kring ämnet.

Hemortsförsamling

En gränsdragningsfråga som vållat problem för såväl prästerna som senare statistiker och forskare är var de personer skulle antecknas som avlidit och begravts på annan ort än i den församling där de var kyrkoskrivna (hemortsförsamlingen). I äldre tid blev sådana personer sällan antecknade i hemförsamlingens kyrkobok utan endast i begravningsförsamlingens.

I mitten av 1800-talet kom en rad bestämmelser som avsåg att komma tillrätta med problemet: År 1840 blev predikant i läns- eller kronohäkte skyldig att underrätta hemortsförsamlingen när en fånge avlidit. År 1856 föreskrevs generellt att begravningsförsamlingen skulle underrätta hemortsförsamlingen. År 1860 bestämdes att rätt anteckningsort för dödsfallet var den församling där den avlidne senast varit kyrkoskriven, men dödsfall skulle även antecknads i begravningsförsamlingens död- och begravningsbok. År 1864 blev syssloman vid sjukhus skyldig att sända dödsattest till hemortsförsamlingen.

Ibland kan en dödnotis vara väldigt dramatiskt som i detta exempel:
Victoria Benedictsson, även känd under sitt pseudonym Ernst Ahlgren, tog livet av sig 1888. Detta kan du läsa om i Hörby C:7 (1862–1895).

Dödsnotis från Hörby kyrkoarkiv
Död 1888-07-21; begravd 1888-07-27; F. Postmästaren Christen Benediktssons H-u Viktoria Maria Bruzelius Hörby 6-21; 38 år 4 mån och 15 dagar.

Dödsnotis från Hörby kyrkoarkiv
Sjelfmord genom att afskära pulsådrorna å halsen; Dog å Hotel Leopold i Köpenhamn och begrof derstädes; Avis från Pastor i St. Johannes Stiftelsen i Köpenhamn. d. 3/7 88.

Lästips

Standardverket om den äldre folkbokföringen är Gösta Lexts Studier i svensk kyrkobokföring 1600–1946. Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet 54. Göteborg 1984.

Arv och anor. Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven 1996.