Kyrkans insatser

Svenska kyrkan var engagerad i Estoniakatastrofen på många olika sätt. I alla församlingar där det fanns anhöriga till omkomna hölls kyrkor och församlingshem öppna för sörjande. Många präster gjorde stora insatser i arbetet med att stödja och trösta sörjande.

I Storkyrkan i Stockholm ledde ärkebiskop Gunnar Weman en minnesgudstjänst några dagar efter katastrofen i närvaro av anhöriga, kungaparet samt representanter för den avgående och tillträdande Regeringen. Minnesgudstjänster med lokala präster hölls på alla platser i landet där omkomna hade haft sina hem.

Förslaget till en gemensam gudstjänst till havs på förlisningsplatsen möttes av protester från ett antal anhöriga och planerna skrinlades.

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Ärkebiskopens uttalande till Svenska kyrkan med anledning av katastrofen

Brev till ärkebiskopen med anledning av minnesgudstjänst till havs

Inbjudan till överläggningar om minnesgudstjänst

Enkätundersökning om pastoratens agerande i samband med förlisningen

Lägesrapport av utvärdering

Redovisning av extern och intern utvärdering