SPFs uppdrag

Estoniakatastrofen belyser mycket tydligt behovet av att i ett akut krisläge kunna förmedla korrekt och aktuell information på ett professionellt sätt till berörda och andra aktörer. Information ger drabbade en känsla av delaktighet och är därmed en betydelsefull del av sorgearbetet.

För att förbättra informationen och kontaktverksamheten med de anhöriga i Estoniakatastrofen fick Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) i oktober 1996 Regeringens uppdrag att vara kontaktorgan för anhöriga till dem som omkom vid M/S Estonias förlisning. Året därpå utvidgades uppdraget på SPF:s initiativ till att också omfatta de överlevande.

I uppdraget har ingått att förmedla information till anhöriga och överlevande men också att fånga upp synpunkter på frågor med anknytning till katastrofen. Dessa har sedan vidarebefordrats till berörda myndigheter och departement.

Denna verksamhet har gett ett erfarenhetsunderlag för hur liknande kontaktverksamhet kan utformas och genomföras i framtiden och detta redovisas i skriften ”Att kommunicera med drabbade människor” (länken leder till en fil i pdf-format).

Informationsuppdraget utvidgades år 2001 till att omfatta uppbyggnaden av en informationsbank kring M/S Estonias förlisning – Estoniasamlingen. I anslutning till detta uppdrag beställde också Regeringen en s.k. förstudie om M/S Estonias sjunkförlopp. Läs mer om detta här.

Många anhöriga och andra samlades intill Estoniamonumentet på Djurgården i Stockholm i Stockholm den 28 september 2004 där SPF på Regeringens uppdrag arrangerade en minneshögtid på katastrofens tioårsdag. Vid högtidligheten närvarade kungaparet, statsminister Göran Persson, tre andra statsråd sam Estlands och Finlands ambassadörer.

Talman Björn von Sydow och SPF:s generaldirektör Mats Ekdahl höll tal. Kung Carl XVI Gustaf och de två ambassadörerna lade ner var sin krans för att hedra dem som omkom i katastrofen.

SPF upphörde den 31 januari 2008 och ansvaret för Estoniasamlingen fördes över till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Från den 1 april 2011 förvaltas Estoniasamlingen av Riksarkivet. SPFs efterlämnade arkivbildning ingår för övrigt i Estoniasamlingen, i den del det rör M/S Estonia.

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Regeringens uppdrag till SPF

Beslut att SPF:s kontaktverksamhet också ska omfatta de överlevande

SPF:s skrivelse om sitt uppdrag att vara kontaktorgan

Regeringens uppdrag angående en informationsbank och förstudie om sjunkförlopp