Besättning

M/S Estonia hade estnisk besättning, men ett antal svenskar arbetade ombord inom bland annat intendenturen, restaurang- och köksverksamheten samt som rådgivare. Besättningslistan den 27 september 1994 omfattade 186 personer. Av dessa utgjorde 149 personer den egentliga besättningen som arbetade det trettonde dygnet av sin 14 dygns tjänsteperiod. Utöver dessa fanns på besättningslistan praktikanter, underhållningsartister, 9 rådgivare och fyra medlemmar i den alternerande besättningen.

Alla befäl utom tredjestyrman och fjärdestyrman var utexaminerade vid Amiral Makarov-akademin i dåvarande Leningrad. Tredjestyrman hade examen från Sjöbefälsskolan i Tallinn och Sjöfartsskolan i Kotka, Finland. Fjärdestyrman hade examen från sjöfartsutbildningsinstitutet i Tallinn.

51 personer i den ordinarie besättningen överlevde när M/S Estonia förliste. Det totala antalet överlevande var 137.

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Lista över alla i Estonias besättning som var i tjänst olycksnatten

Redogörelse för befälens utbildning och tidigare tjänstgöring till sjöss

Redogörelse för besättningens säkerhetsutbildning

Uppgifter om M/S Estonias certifikat och personal

Lyssna på Estlines rederichef Sten-Christer Forsberg. Speciellt klipp 1-5.

Lyssna på Estlines tekniske inspektör Ulf Hobro. Speciellt klipp 3 och 4.

Lyssna på sjökapten Anders Andersson, som var nautisk rådgivare på Estonia i inledningsskedet. Speciellt klipp 2 och 4-8.

Lyssna på lotsarna H Braf, L-o Pettersson och B Pettersson som var och en lotsat Estonia 40-talet gånger. Speciellt klipp 1-4 och 6.