2005

Januari

21 januari

 • Estlands Regering tillsätter en parlamentarisk kommission som ska undersöka frågan om militära transporter på M/S Estonia.

Februari

17 februari

 • Hovrättspresident Johan Hirschfeldt överlämnar sin utredning om transport av försvarsmateriel på M/S Estonia. Enligt denna har Försvarsmakten transporterat försvarsmateriel vid två tillfällen under september 1994. Hirschfeldt skriver att inga uppgifter har framkommit som tyder på att Försvarsmakten eller Försvarets materielverk har transporterat försvarsmateriel vid andra tillfällen än dessa två under september. Klicka här för att läsa rapporten.

Mars

2 mars

 • Ledamöter från fem av Riksdagens sex partier kräver i en motion att en ny oberoende utredning om haveriorsaken tillsätts.

3 mars

 • Estlands Regering tillsätter en egen utredning kring transporterna av militär materiel ombord på M/S Estonia.

17 mars

 • Regeringen ger Verket för Innovationssystem (VINNOVA) i uppdrag att beställa ett forskningsprojekt som avser en studie av sjunkförloppet i samband med M/S Estonias förlisning. Huvudsyftet med studien ska vara att ta fram kunskap som kan bidra till att förbättra sjösäkerheten för fartyg i svenska vatten. Internationella forskningsinstitut har möjlighet att söka pengar till projektet.Senast den 1 februari 2006 ska VINNOVA redovisa till Regeringen vilket forskningsinstitut eller konsortium som fått uppdraget. VINNOVA ska också redovisa de beräknade kostnaderna för projektet, hur uppdraget planeras bli genomfört och när det beräknas vara avslutat. Klicka här för att komma till VINNOVAs hemsida
 • Riksdagen avslår motioner som begär ny utredning om orsaken till M/S Estonias förlisning.

April

30 april

Maj

10 maj

 • Lars Ångström m.fl. riksdagsledamöter inom mp, s, m, kd, v och c begär i motioner att en oberoende internationell granskning av omständigheterna kring M/S Estonias haveri tillsätts.

25 maj

 • Interpellationsdebatt i Riksdagen där Lars Ångström, mp, ställt frågor till statsrådet Mona Sahlin om den militära sekretessen kring den civila Estoniakatastrofen.

Juni

20 juni

 • Företagen Estline Marine CO Ldt, E-ligne Limited, Nordström Thulin AB, Estonian Ferry Services Ldt, Estline AB, Nordthulin Luxembourg begär hos övre tingsrätten i Nanterre, Frankrike, att målet mot dem avskrivs.

21 juni

 • Firman Jos. L. Meyer-Werft GMBBH&Co begär hos övre tingsrätten i Nanterre, Frankrike, att målet avskrivs.

Augusti

11 augusti

 • Den franska domstolen i Nanterre avskriver målet. I avskrivningsbeslutet hänvisar övre tingsrätten till framställningar om avskrivning från de stämda samt bristande behörighet för den advokat som de kärande har anlitat.
  Här kan du läsa mer om de olika rättsprocesserna

September

22 september

 • En estnisk regeringskommission slår fast att ingenting tyder på att det förekom militära transporter ombord på M/S Estonia under olycksnatten.

Oktober

3 oktober

 • Riksdagens trafikutskott avstyrker riksdagsmotioner som begär förnyad utredning av haveriet.

13 oktober

 • Riksdagsdebatt om M/S Estonia

December

22 december

 • Estlands Regering beslutar att låta undersöka om det finns outredda orsaker till M/S Estonias förlisning.