Sjösäkerhetsarbete

Omedelbart efter M/S Estonias tragiska förlisning vidtogs en rad åtgärder för att öka sjösäkerheten. F.d. regeringsrådet Magnus Sjöberg fick Regeringens uppdrag att undersöka hur frågor som hade betydelse för sjösäkerheten hade rapporterats till Sjöfartsinspektionen.

En särskild utredning om sjösäkerhet tillsattes och den lämnade sina förslag till åtgärder i december 1996.

En iakttagelse som, gjordes i samband med olika utredningar, var att det inte fanns något systematiskt rapporteringssystem som kopplade samman erfarenheter från olika utredningar inom sjöfarten. Idag finns det en befattning på Sjöfartsinspektionens utredningsenhet som i olycksförebyggande syfte tar tillvara alla erfarenheter inom sjöfarten.

Vid ett seminarium i Stockholm i oktober 2001 (pdf-dokument) redovisades olika åtgärder på sjösäkerhetens område som baserades på erfarenheter från Estoniakatastrofen.

När det gäller forskning om sjösäkerhet har denna ökat kraftigt. Vinnova fick för detta ändamål 45 miljoner kronor som från början hade avsatts för övertäckning av M/S Estonia. Beloppet har vuxit till 96 miljoner kronor genom aktivt stöd från industrin och andra intressenter. Bland projekten kan nämnas fartygets överlevnad, evakuering, livräddningsutrustning, mänskligt beteende och utbildning.

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Sjösäkerhetsdirektörens uppdrag till överinspektörerna i Göteborg, Stockholm och Malmö med anledning av katastrofen

Förslag på förbättringar av sjösäkerhetsarbetet lämnat av Silja Symphonys besättning som grundar sina förslag på erfarenheterna från olycksnatten

Brev till Regeringen med förslag att införa rapporteringssystem för att öka sjösäkerheten

Regeringens uppdrag den 3 oktober 1994 till före detta regeringsrådet Magnus Sjöberg att se över sjösäkerhetsarbetet inom Sjöfartsinspektionen

Magnus Sjöbergs redovisning till Regeringen om sjösäkerhetsarbetet inom Sjöfartsinspektionen

Sakkunnigutlåtande om sjösäkerhetsarbetet inom Sjöfartsinspektionen med anledning av Estoniakatastrofen av förre hovrättslagmannen och f.d. chefen för Statens haverikommission, Göran Steen.

Skrivelse till Statens haverikommission där en sjösäkerhetsgrupp med deltagare från Svenska redareföreningen, Svenska sjöfolksförbundet, Sveriges fartygsbefälsförening och Svenska maskinbefälsförbundet önskar förbättrad kontakt med haverikommissionen

Sjösäkerhetskommitténs betänkande (SOU 1996:182) Handlingsprogram för ökad sjösäkerhet

Sammanställning av remissvaren till Sjösäkerhetsutredningen

Försvarsmaktens remissvar över Sjösäkerhetsutredningens betänkande

Yttrande från Kustbevakningen över Sjösäkerhetskommitténs betänkande

Sjöfartsverkets yttrande över Sjösäkerhetskommittén

Yttrande från Statens haverikommission över Sjösäkerhetskommitténs betänkande

Yttrande från Kungliga Tekniska Högskolan över Sjösäkerhetsutredningens betänkande

Chalmers tekniska högskolas yttrande över Sjösäkerhetsutredningen

Svenska maskinbefälsförbundets yttrande över Sjösäkerhetskommitténs betänkande

Yttrande från Sveriges Redareförening över Sjösäkerhetskommitténs betänkande

Sveriges fartygsbefäls förenings yttrande över Sjösäkerhetsutredningens betänkande

Räddningsverkets yttrande över Sjösäkerhetskommittén

Fackförbundet SEKO:s yttrande över Sjösäkerhetskommitténs betänkande

Klassningssällskapet Det Norske Veritas yttrande över Sjösäkerhetskommitténs betänkande

Yttrande från stiftelsen Estoniaoffer och anhöriga (SEA) över Sjösäkerhetskommitténs betänkande

Yttrande från Kooperativa anhörigföreningen över Sjösäkerhetskommitténs betänkande

Sjöfartsverkets redovisning i november 1997 om sjösäkerhetsarbetet efter Estoniakatastrofen

AgneFs rapport från sjösäkerhetskonferens i Glasgow hösten 1999

Påpekande från 1972 om sjösäkerhet och bristande efterlevnad av gällande regler

Sammanställning av händelser av betydelse för sjösäkerheten

Finska Sjöfartsstyrelsens rapport med anledning av JAIC:s rapport

Minnesanteckningar från Analysgruppens samtal 25 augusti 1998 med företrädare för Estlands transportministerium

Förslag från norska Sjöfartsstyrelsen om gemensamt nordiskt regelinitiativ

Sjöfartsverkets svar på det norska förslaget på nordiskt regelinitiativ