Säkerhet/inspektioner

En majoritet av världens länder samarbetar om gemensamma regler för sjöfarten inom ramen för FN-organet IMO (International Maritime Organization). Det gäller då SOLAS (International Convention for Safety of Life at Sea - Säkerhet för människoliv till sjöss) och MARPOL, (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships - Förhindrande av föroreningar från fartyg). IMO:s sjösäkerhetskommitté arbetar fortlöpande med förbättringar av sjösäkerheten vilket leder till kontinuerliga ändringar i SOLAS.

Sverige har förbundit sig att följa dessa konventioner och de är införlivade i den svenska lagstiftningen.

SOLAS innehåller bestämmelser om hur fartyg ska vara konstruerade för att vara så säkra som möjligt och omfattar allt från brandskydd till stabilitet.

MARPOL-konventionen innehåller bestämmelser som ska hindra fartyg från att förorena miljön.

Enligt internationella överenskommelser har varje flaggstat ansvar för att fartyg under dess flagg ska ha vissa certifikat och genomgå besiktningar enligt särskilda tidsplaner.

Svenska Sjöfartsverket har avtal med fem erkända klassificeringssällskap - bland annat Bureau Veritas - som reglerar tvingande besiktningar och utfärdande av certifikat för fartyg i internationell trafik, s.k. SOLAS-fartyg.

Under den tid Viking Sally/Estonia var finskflaggat svarade finska Sjöfartsstyrelsen för besiktningar och efterlevnaden av de internationella konventionerna. Dock hade ansvaret för kontroll av den internationella lastlinjekonventionen och MARPOL-konventionen förts över till Bureau Veritas.

Den estniska Sjöfartsstyrelsen bemyndigade den 18 augusti 1992 Bureau Veritas att utföra de lagstadgade besiktningarna av estniska fartyg. Det var Bureau Veritas som utförde besiktningar på M/S Estonia och utfärdade nya certifikat för fartyget.

Klicka på länken nedan för att lyssna på samtal mellan svenska delen av JAIC och den sjöfartsinspektör som ledde övningsinspektionen i Tallinn.

Här finner du en ljudupptagning från en intervju med sjöfartsinspektör Åke Sjöblom

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Lista över de certifikat för Estonia som utfärdats av Bureau Veritas

Sammanställning av genomförda inspektioner av Estonia

Sammanfattning av gällande klassningsregler

Minnesanteckningar från möte mellan Sjöfartsverket och rederiet Nordström & Thulin inför flaggbytet från finska Wasa King till estniska Estonia

Viking Sallys/Estonias ”Solar Passenger certificate and inspection certificates

Uppgift om M/S Estonias certifikat och personal

Avtal mellan den estniska sjöfartsmyndigheten och Bureau Veritas

Förhör med representant för Bureau Veritas angående inspektioner av M/S Estonia

Redogörelsen för Bureau Veritas inspektioner av Viking Sally/Estonia

Redogörelse från Bureau Veritas om utfärdande av certifikat för Estonia

Information om Bureau Veritas ansvarsområde beträffande Estonia

Handlingar angående Bureau Veritas besiktningar

Information om besiktningar

Besiktningsprotokoll

Skrov- och maskincertifikat med lista över besiktningar

Lista över certifikat som enligt JAIC:s slutrapport gällde vid katastrofen

Besiktningsprotokoll från inspektion av skrov, maskineri m.m

Förhör med Bureau Veritas Sverigechef

JAIC:s Arbetspapper om Viking Sallys/Estonias certifikat

Utdrag ur tillsynsbok för M/S Wasa King/M/S Estonia

Meddelande till Johan Franson om eventuell svensk besiktning av M/S Estonia

Rapport till SEA angående Sjöfartsverkets kunskap om M/S Estonias sjöduglighet

Förhör med inspektör för Bureau Veritas

Certifikat för inspektör vid Bureau Veritas

Förhör med person på Bureau Veritas

Förhör med inspektör vid Sjöfartsverket

Synpunkter på besiktning den 28 september 1994