Departementen

Den inbördes ordningen följer Statskalendern med viss modifikation. Observera att vissa departement numera är ombildade.


Justitiedepartementet

Justitiedepartementet ansvarar för bl.a. polisväsendet, åklagarväsendet, domstolsväsendet och kriminalvården. När det gäller M/S Estonia har departementet bl.a. deltagit i utformningen av lagen om gravfrid och internationella rättsfrågor.

Justitiedepartementet är arkivbildare för 93 dokument i Estoniasamlingen.

Klicka här för att gå till de digitaliserade dokumenten.


Utrikesdepartementet

Under olycksnatten den 27 september 1994 och tiden närmast därefter var Utrikesdepartementet i kontinuerlig kontakt med de svenska ambassaderna i Tallinn och Helsingfors. Det var också Utrikesdepartementet som skötte förhandlingarna om gravfrid med en lång rad länder – främst länderna runt Östersjön.

Klicka här för att lyssna till ett samtal mellan Analysgruppen och den dåvarande ambassadören i Tallinn, Lars Grundberg

Utrikedepartementet är arkivbildare för 256 dokument i Estoniasamlingen.

Klicka här för att gå till de digitaliserade dokumenten.


Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet arbetar för att uppfylla de mål som Regering och Riksdag bestämt för försvarspolitiken, för skydd och beredskap mot olyckor samt för beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred.

Bl.a. behandlade departementet Regeringens uppdrag till Försvarsmakten att bistå vid bärgningen av M/S Estonias bogvisir.

Försvarsdepartementet är arkivbildare för 104 dokument i Estoniasamlingen.

Sedan år 2003 handläggs frågor om M/S Estonia på Försvarsdepartementets enhet för civilt totalförsvar.

Klicka här för att gå till Försvarsdepartementets webplats.


Socialdepartementet

Socialdepartementet har det övergripande ansvaret för bl.a. hälso- och sjukvård. Departementet är också huvudman för Socialstyrelsen.

Socialdepartementet är arkivbildare för 34 dokument.

Klicka här för att gå till Socialstyrelsens webplats. respektive här för information om Kamedorapporten.


Finansdepartementet

Finansdepartementet är arkivbildare för 4 dokument i Estoniasamlingen.


Utbildningsdepartementet

Utbildningsdepartementet är arkivbildare för ett dokument i Estoniasamlingen.


Miljödepartementet

Miljödepartementet är arkivbildare för två dokument i Estoniasamlingen.


Näringsdepartementet

I och med Näringsdepartementets tillkomst den 1 januari 1999 fördes frågor som rörde M/S Estonia över dit.

Näringsdepartementet är arkivbildare för 1 207 dokument i Estoniasamlingen.

År 2003 fördes frågor om M/S Estonia över från Näringsdepartementet till Försvarsdepartementets enhet för civilt totalförsvar. När det gäller ansvar för allmänna sjöfartsfrågor och sjösäkerhetsfrågor har Näringsdepartementet ansvaret.


Kulturdepartementet

I oktober 1994 gav dåvarande kulturministern, Margot Wallström, Statens konstråd i uppdrag att lämna förslag på en minnesvård för att hedra dem som omkom i Estoniakatastrofen.

Kulturdepartementet är arkivbildare för 47 dokument i Estoniasamlingen.

Klicka här för att läsa mer om Statens Konstråd respektive här för mer informtion om minnesmärken.


Inrikesdepartementet

Inrikesdepartementet är arkivbildare för 5 dokument i Estoniasamlingen.


Civildepartementet

Dåvarande civilministern Marita Ulvskog gav hösten 1994 jur. doktor Peter Nobel i uppdrag att bistå överlevande och anhöriga till omkomna vid M/S Estonias förlisning. I uppdraget ingick bl.a. att lämna information och ge allmän vägledning om hur deras intressen bäst kunde tillvaratas.

Civildepartementet är arkivbildare för två dokument i Estoniasamlingen.

Se också Nobels rapport ”Efter Estonia” (SOU 1996:189)".


Kommunikationsdepartementet

När Estonia förliste hösten 1994 behandlades bl.a. frågor om sjöfart på Kommunikationsdepartementet. Departementet hade huvudansvaret för handläggningen av frågor om M/S Estonia fram till 1 januari 1999. Då överfördes alla frågor inom Kommunikationsdepartementet till det nybildade Näringsdepartementet.

Kommunikationsdepartementet är arkivbildare för 2 589 dokument i Estoniasamlingen.