Haverirapporten från den för Estland, Finland och Sverige gemensamma haverikommissionen (JAIC)

JAIC lämnade en preliminär rapport om orsaken till olyckan våren 1995. Utredningsarbetet drog ut på tiden och slutrapporten blev färdig först i december 1997.

JAIC:s haverirapport på svenska (Acrobat PDF)

JAIC:s haverirapport på finska samt med sammanfattningar på engelska

Supplementen till JAIC:s haverirapport kan nedan tas hem som Acrobat PDF-filer. I de två supplementen redovisas en rad kopierade utredningsdokument som gjordes i anslutning till kommissionens arbete.

Supplement, del 1, till JAIC:s haverirapport

Supplement, del 2, till JAIC:s haverirapport


Bland dokumenten i del 1 kan nämnas:
 • Kontraktet från 11 september, 1979 mellan Rederiaktiebolaget Sally, Mariehamn, Finland, och varvet Jos. L. Meyer, Papenburg, Tyskland, som byggde M/S Viking Sally – senare M/S Estonia.
 • Utdrag ur specifikationerna för fartyget.
 • Utdrag ur instruktioner för utförande av bogramp, bogvisir och bogramp.
 • Handskrivna styrkeberäkningar för låsen på Viking Sallys bogramp.
 • Utdrag ur Bureau Veritas regler från 1977 för konstruktion och klassifikation av stålskepp.
 • Utdrag ur tyska Lloyds föreskrifter (1978 års version) för konstruktion och byggande av stålskepp.
 • Utdrag ur brittiska Lloyds skeppsregister från 1976 med regler och föreskrifter för konstruktion och klassificering av stålskepp.
 • Korrespondens mellan företaget von Tell och finska Sjöfartsstyrelsen angående utformning av ramper i för och akter, visir och sidoportar på Viking Sally.
 • Telex från företaget von Tell till Bureau Veritas 1980 angående fäste av bogvisiret, samt belastning och påfrestningar på fästena.
 • Utdrag av synpunkter från Bureau Veritas angående ritningarna över bogvisiret.
 • Nordströms & Thulins utredning om placering av kollisionsskott/förlig ramp på M/S Estonia. Utredningen skedde på uppdrag av Svenska haverikommissionen.
 • Brev daterat 20 april, 1977 från finska Sjöfartsstyrelsen till Wärtsilä varv i Åbo med godkännande av bogrampen som en övre förlängning av kollisionsskottet på M/s Turella.
 • Korrespondens mellan svenska Sjöfartsverket och Öresundsvarvet angående tillämpningen av SOLAS regler för en övre förlängning av kollisionsskotten för två färjor i Gotlandstrafik.
 • Korrespondens mellan svenska Sjöfartsverket och Stena Line i mars 1981 angående M/S Kronprinsessan Victoria.
 • Finska Sjöfartsstyrelsens redogörelse för M/S Viking Sallys och M/S Estonias säkerhetscertifikat.
 • M/S Estonias certifikat som var gällande vid tiden för haveriet.
 • M/S Estonias certifikat för maskin och skrov.
 • Kopia på protokoll från övningsinspektionen av M/S Estonia den 27 september 1994.
 • Lista på undersökningar av M/S Viking Sally – M/S Estonia som genomförts av Bureau Veritas.
 • PM om dockningar och skador på fören för Viking Sally – Silja Star – Wasa King inklusive haveribesiktningar.
 • Utdrag ur M/S Estonias säkerhetsmanual.
 • Lista över ”kontrollstationer” vid säkerhetspatrullering ombord M/S Estonia.
 • Utdrag ur Stockholms lotsplats loggbok över M/S Estonias och andra passagerarfartygs ankomst till Stockholms skärgård.
 • Lista från Nordström & Thulin över underhålls- och reparationsarbeten på M/S Estonia mellan april 1993 och augusti 1994.
 • Utdrag ur dockningsspecifikation för Wasa King 1992 och 1993.
 • Tre beskrivningar av väderförhållandena på norra Östersjön den 28 september 1994. De har utarbetats av estniska meterologiska och hydrologiska institutet, Finlands meteorologiska institut och svenska SMHI.
 • Finlands marinforskningsinstituts beräkningar av vågor, våghöjder och vindar under M/S Estonias sista resa. Beräkningar har också gjorts av vågkraften mot M/S Estonias bogvisir.
 • Mikael Huss beräkningar av vågornas påfrestningar på bogvisirets fästen.
 • Göteborgsföretaget SSPA Maritime Consultings test av vågornas påverkan på bogvisiret. Testet utfördes på en skalenlig modell av M/S Estonia.
 • Teknisk rapport från det finska företaget VTT Manufacturing Technology i Esbo angående drifter som påverkade M/S Estonias bogvisir. VTT har också studerat hastighetens betydelse för belastningen på bogvisiret.

I del II av supplementet till JAIC har bl.a. samlats:
 • Sjöfartsverkets rapport angående de tekniska och legala förutsättningarna att återfinna och omhänderta omkomna från färjan M/S Estonia.
 • Dykföretaget Rockwaters rapport från dykningar vid M/S. Frågor kring M/S Estonia har behandlats flera gånger i Riksdagen under de år som gått. Ledamöter från alla partier har skrivit motioner och ställt interpellationer. Flera gånger har olika ledamöter framfört önskemål om förnyad, oberoende utredning av haveriorsaken. Alla sådana önskemål har röstats ner av riksdagsmajoriteten. Estonia hösten 1994.
 • Beräkningar av M/S Estonias stabilitet som gjorts av VTT Manufacturing Technology i Esbo, Finland.
 • Beräkningar av M/S Estonias stabilitet med vatten på bildäck. Beräkningarna gjordes av VTT Manufacturing Technology i Esbo, Finland.
 • Kalkyler på hållfastheten i bogvisirets låsanordningar. Undersökningen är gjord av Estlands Sjöfartsakademi och Tallinns tekniska universitet.
 • Undersökning av styrkan i bogvisirets sidolås, gjord av VTT Manufacturing Technology, Esbo, Finland.
 • Analys av tänkbara orsaker till att M/S Estonias bogvisir inte höll. Studien är utförd av Estlands sjöfartsakademi och Tallinns tekniska universitet.
 • Rapport om skador på bogvisirets låsanordningar och undersökning av materialets hållfasthet.
 • VTT: s undersökning av hållfastheten i visirets gångjärn.
 • Kalkyler på belastningen på bogvisirets låsanordningar på M/S Estonia.
 • Olika beräkningar av styrka och brister hos vissa delar från M/s Estonia, bl.a. bottenlåset. Undersökningarna utfördes av Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.
 • Rapport från undersökning av metalldelar från M/S Estonia som utförts av Kungliga Tekniska högskolan.
 • Redovisning av simulerat haveriscenario enligt vittnesmål från överlevande.
 • VTT: s beräkningar av vatteninflödet på bildäck – resultat av simulerade prov.
 • En historisk översikt över utvecklingen från passagerarfartyg mellan Sverige och Finland till trafik med kombinerade passagerar/rorofartyg. I översikten görs också en beskrivning av den tekniska utvecklingen av Siljas och Vikings fartyg.
 • Rapport från skador på bogvisiret på M/S Diana II (systerfartyg till M/S Viking Sally – M/S Estonia) i januari 1993 och preliminära slutsatser kring M/S Estonias förlust av bogvisiret. Uno Laur, som ingick i den estniska delen av JAIC har författat rapporten.
 • Rapport om skador på Silja Europas bog vid tiden för M/S Estonias förlisning. Rapporten har skrivits av Kari Lehtola, medlem i den finska delen av JAIC.
 • Räddningsplan för större sjöolycka – på finska
 • Erfarenheter från räddningsarbetet i samband med M/S Estonias förlisning och avtal enligt räddningstjänstlagen.
 • Redogörelse för arbetet med identifiering av påträffade döda från M/S Estonia som utfördes i Helsingfors.