Utredningar och studier

Estoniakatastrofen och händelser efter den har gett upphov till en lång rad utredningar och studier. I JAIC har man försökt kartlägga orsakerna till haveriet.

Det tyska Meyervarvet som byggde Viking Sally, som så småningom blev Estonia ifrågasatte de slutsatser som JAIC kommit fram till i en delrapport. Varvet lät tillsätta en egen utredningsgrupp som drog andra slutsatser om haveriorsaken än JAIC.

Utredningar har tillsatts för att stärka sjösäkerheten medan andra har studerat hur frågorna kring M/S Estonia har hanterats i regeringskansliet och av olika myndigheter.

Här kan du läsa mer om alternativa teoribildningar kring haveriorsaken.

Internationella haverikommissionen JAIC

Estonia var ett estniskt fartyg som sjönk inom finsk ekonomisk zon samtidigt som de flesta omkomna var svenskar. Regeringarna i Estland, Finland och Sverige enades om att tillsätta en för de tre länderna gemensam haverikommission (JAIC). Kommissionen bestod av tre ledamöter från respektive land. Ordförande var Estlands transportminister Andi Meister. Utöver de nio ledamöterna knöts ett antal experter till JAIC.

Ordförande
Andi Meister transportminister, ordförande. Avgick 1996-07-30
Uno Laur sjökapten, ordförande vid Consulting of Merchant Marine Ltd. Han efterträdde Meister
Estniska ledamöter
Uno Laur t.o.m. 1996-07-30
Enn Neidre sjökapten, chef för operativa avdelningen vid Estonian Shipping Company (t.o.m. 1996-04-16)
Priit Männik jur. kand. och stf. generaldirektör vid estniska polisen. (1996-04-16 t.o.m1997-10-27)
Heino Jaakula skeppsbyggare, avdelningschef vid estniska Sjöfartsstyrelsen
Jaan Metsaveer fil.dr. professor vid Tallinns tekniska universitet
Finska ledamöter
Kari Lehtola jur. kand. direktör vid Planeringskommissionen för storolyckor
Heimo Iivonen konteramiral, direktör vid Finlands Sjöräddningssällskap
Tuomo Karpinen teknisk forskningschef, Finlands tekniska forskningsinstitut, tillverkningstekniska enheten
Svenska ledamöter
Olof Forssberg jur. kand. generaldirektör vid Statens haverikommission (t.om-1997-05-27)
Ann-Louise Eksborg jur. kand. generaldirektör Statens haverikommission (fr.o.m. 1997-06-06)
Hans Rosengren sjökapten, sjöoperativ utredningschef, Statens haverikommission
Börje Stenström civilingenjör, sjöteknisk utredningschef, Statens haverikommission (avled 1997-02-25)
Olle Noord sjökapten, United Tankers AB (fr.o.m. 1997-06-16)
Estniska experter
August Ingerma fil.dr. (hållfasthet)
Heino Jaakula t.o.m. 1996-07-29
Jaan Metsaveer t.o.m. 1997-10-27
Priit Männik t.o.m. 1996-04-15
Enn Neidre fr.o.m. 1996-04-17
Estniska observatörer
Kalle Pedak sjökapten, generaldirektör estniska sjöfartsmyndigheten
Finska experter
Simo Aarnio sjökapten (sjöoperativa frågor, avled 1996-01-22)
Kari Larjo sjökapten (sjöoperativa frågor fr.o.m. 1996-02-27)
Harri Rahikka förste poliskommissarie (kontaktperson, finska polisen)
Klaus Rahka tekn. doktor (hållfasthet)
Seppo Rajamäki fil. mag. (sjöradio)
Finska observatörer
Jukka Häkämies chef för Sjöfartsinspektionen, finska Sjöfartsstyrelsen
Svenska experter
Mikael Huss tekn. Dr. (skeppsbyggnad)
Olle Noord t.o.m. 1997-06-15
Bengt Schager fil mag., (mänskligt beteende i organisationer) (t.o.m. 1997-09-08)
Svenska observatörer
Sten Andersson sjökapten, Sjöfartsverket

De tre berörda statsministrarna kom tidigt på morgonen, den 28 september 1994, per telefon överens om att en gemensam kommission skulle tillsättas. Här kan du se den första presskonferensen angående M/S Estonias förlisning.

JAIC hade redan mycket tidigt en klar uppfattning om vad man ville undersöka vid de kommande dykningarna på vraket efter M/S Estonia. Läs om vad som skulle undersökas här.

Andi Meister lämnade kommissionen år 1996. Han ersattes av Uno Laur, sjökapten och styrelseordförande för Consulting Merchant Marine Ldt i Estland.

JAIC presenterade i april 1995 en delrapport som behandlade tekniska frågor i samband med förlisningen. Där slog man preliminärt fast att huvudorsaken till haveriet var att bogvisiret lossnat på grund av för klent dimensionerade låsanordningar.

Utlovade datum för slutrapporten sköts framåt flera gånger och ett antal personer lämnade kommissionen och ersattes av andra. Generaldirektören för Statens haverikommission, Olof Forssberg, avgick i maj 1997 och efterträddes av Försvarsdepartementets rättschef, Ann-Louise Eksborg.

Efter tre års utredande presenterade JAIC en färdig rapport den 7 december 1997.

Här finner du en förteckning över personer som intervjuats av JAIC.

Rättsutredningar

Omedelbart efter katastrofen tog överåklagare Uno Hagelberg initiativ till en förundersökning om brottsmisstanke, som inleddes av chefsåklagare Tomas Lindstrand. Lindstrand lade ner förundersökningen den 18 februari 1999. Hans motiv till detta var att han inte kunnat finna något som talade för att ett uppsåtligt brott varit orsak till olyckan. Inte heller ansåg han sig kunna utreda vårdslöshet i sjötrafik eftersom ansvariga befäl omkom i samband med att fartyget sjönk.

Ett antal anhöriga stämde 1996 bland annat klassningssällskapet Bureau Veritas och M/S Estonias ägarkonstellationer. Läs mer om klassningar och säkerhetsinspektioner här. Det målet handlades av tingsrätten i Nanterre, Frankrike. Den franska domstolen avskrev målet den 11 augusti 2005 eftersom de stämda hade begärt detta och att den advokat som de anhöriga anlitat saknade behörighet.

Här kan du läsa mer om åklagarmyndighetens arkivbildning.

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Lista över vilka huvudområden som ska undersökas av JAIC och ansvarsfördelningen för dessa mellan Estland, Finland och Sverige

Sammanställning av alla JAIC:s möten

Program och deltagarförteckning för JAIC:s första sammanträde i Åbo 29 september 1994

Program och deltagarlista för JAIC:s möte i Tallinn 17 oktober 1994

Minnesanteckningar från JAIC-besök på Meyervarvet

Rapport från den estniska delegationen om likheter med M/S Diana II:s olyckstillbud

Anteckningar från JAIC:s möte i Helsingfors 26-27 januari 1995

Estnisk beskrivning av händelseförloppet daterad 17 januari 1995

Estnisk beskrivning av händelseförloppet daterad 29 augusti 1995

Estnisk beskrivning av händelseförloppet daterad 18 september 1995

Svensk sammanställning av händelseförloppet enligt vittnesmål, daterad 21 mars 1995

Estnisk översättning av JAIC:s tekniska rapport

Finsk översättning av JAIC:s tekniska rapport

Förslag till agenda och deltagarförteckning till JAIC:s möte Helsingfors 11 maj 1995

Agenda och deltagarförteckning till JAIC:s möte i Helsingfors 23 maj 1996

Brevväxling mellan esten Jaan Metsaveer estniska JAIC och Mikael Huss, svenska JAIC

Anteckningar från JAIC:s möte i Helsingfors 31 januari – 1 februari 1996

Meddelande om att Enn Neidre ersatts av Priit Männik i den estniska delen av JAIC

Anteckningar från JAIC:s möte i Helsingfors 23-24 maj 1996

Meddelande om Andi Meisters avhopp som ordförande för JAIC. Referat av estniska regeringsuttalanden och estniska tidningskommentarer

Estniska regeringens beslut att utse Uno Laur som ny ordförande för JAIC

Anteckningar från JAIC:s möte i Pärnu 17-18 december 1996

Minnesanteckningar från möte 4 december 1997 mellan anhöriga och överlevande samt svenska delen av JAIC