Estoniafrågan i Regering och Riksdag

Till en början hanterades alla frågor som rörde katastrofen av Kommunikationsdepartementet med kommunikationsminister Ines Uusmann som ansvarig minister. Efter riksdagsvalet 1998 genomfördes en departementsreform som bl.a. innebar att ett stordepartement – Näringsdepartementet – bildades. Utöver näringslivsfrågor hanterades alla frågor som rörde kommunikation, inklusive sjöfart på departementet. Biträdande näringsminister Mona Sahlin utsågs att ha ansvar för frågor kring M/S Estonia.

Från den 1 januari 2003 har Försvarsdepartementet hand om alla Estoniafrågor. Däremot låg frågor om sjösäkerhet kvar på Näringsdepartementet. Mona Sahlin var ansvarig minister för Estoniafrågor fram till regeringsskiftet hösten 2006 även när hon blev integrations- och jämställdhetsminister och senare samhällsbyggnadsminister.

Estoniafrågorna låg kvar på Försvarsdepartementet efter regeringsskiftet 2006. Försvarsminister Michael Odenberg hade ansvaret för alla frågor som rörde M/S Estonia fram till sin avgång den 5 september 2007 då hans efterträdare Sven Tolgfors blev ansvarig minister.

Estoniafrågan i Riksdagen

Frågor kring M/S Estonia har behandlats flera gånger i Riksdagen under de år som gått. Ledamöter från alla partier har skrivit motioner och ställt interpellationer. Flera gånger har olika ledamöter framfört önskemål om förnyad, oberoende utredning av haveriorsaken. Alla sådana önskemål har röstats ner av riksdagsmajoriteten.