Ersta sjukhus

Några dagar efter katastrofen inbjöd Ersta sjukhus anhöriga till ett möte. Inbjudan gällde öppet hus för att skapa samtalsgrupper. Verksamheten på Ersta utvecklades så att man både hade öppet husverksamhet och samtalsgrupper.

Verksamheten formades av de anhöriga. Det som varit styrande i verksamheten har varit de anhörigas behov av information i vissa skeden och behov av enbart stöd i andra. Det var också på initiativ från anhöriga som ett minnesmärke placerades på Ersta.

Ersta har genomfört ett antal enkäter. Orsaken till dessa var att många anhöriga kände ett behov av dokumentation. Största delen av frågorna handlade om hur människor mådde men de anhöriga har också fått möjlighet att ge sina åsikter om bärgning och övertäckning av vraket.

Strax efter katastrofen kontaktade flera anhöriga chefen för den psykiatriska kliniken vid Ersta sjukhus, Kristina Brandänge, som är både psykiater och präst. De kontaktade henne eftersom de fått besked om att de krisgrupper som bildats i samband med katastrofen skulle läggas ner redan efter ett par dagar. I stället hade de hänvisats till sjukvården för att få stöd. Kontakterna med Kristina Brandänge blev upprinnelsen till Erstas engagemang i drabbade anhöriga.

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Meddelande om hälsoundersökning från Ersta sjukhus till anhöriga

Brev från Ersta sjukhus ”Till Dig som är drabbad av Estoniakatastrofen som anhörig

Ersta sjukhus enkätundersökning ”Hur mår du?” efter tre månader

Ersta sjukhus enkätundersökning ”Hur mår du?” Efter sex månader

Ersta sjukhus enkät ”Hur mår du?” Efter ett år

Brev från Ersta sjukhus till anhöriga med information om enkätundersökningen ”Hur mår du?” Två år efter katastrofen

Preliminär sammanställning av frågorna om hälsotillstånd, bärgning och övertäckning i enkäterna I-V (tre månader till två år)

Preliminär sammanställning av frågorna om hälsotillstånd, bärgning och övertäckning i enkäterna I-VII

Kostnadsberäkningar för att sammanställa enkätundersökningar

Ersta sjukhus kostnadsberäkningar för enkätundersökningen Hur mår du

Ansökan från Ersta sjukhus om medel för arbete med anhöriga och till en enkätundersökning

SPF:s yttrande till kommunikationsdepartementet över Ersta sjukhus ansökan om medel till arbete med anhöriga

Regeringens beslut att anslå medel till bearbetning av Ersta sjukhus enkätundersökningar

Ramöverenskommelse mellan Ersta sjukhus och SPF

Analysgruppens ordförande Peter Örn förordar i brev till kommunikationsdepartementet att Ersta sjukhus får de pengar man har begärt

Regeringens beslut att ge pengar till bearbetning av de enkätundersökningar som genomfördes under 1997

SPF:s svar på förfrågan från kommunikationsdepartementet om redovisning av beviljade medel och redovisning av enkätundersökningen hittills

SPF:s rekvisition av medel enligt regeringsbeslut

Minnesanteckningar från möte om Ersta sjukhus erfarenheter av kontakter med anhöriga

Regeringens beslut om medel för bearbetning av enkätundersökning

SPF:s rekvisition av medel enligt regeringsbeslut