Gravfrid

För att skydda M/S Estonia från plundring m.m. enades regeringarna i Estland, Finland och Sverige om att göra det olagligt att dyka vid vraket. De tre länderna införde gemensamt en särskild lag om gravfrid som trädde i kraft den 1 juli 1995.

Eftersom Estonia ligger på internationellt vatten gäller lagen endast för medborgarna i de länder som anslutit sig till gravfridsavtalet. För att ge vraket ett meningsfullt skydd har ett omfattande arbete lagts ner på att få fler länder att ansluta sig till gravfridsavtalet. Den 31 december 2008 hade Lettland, Litauen, Polen, Danmark och Ryssland anslutit sig. Det betyder att alla länder runt Östersjön utom Tyskland har anslutit sig till avtalet om gravfrid.

Även andra länder som exempelvis Storbritannien har skrivit på avtalet om gravfrid vid Estonias vrak.

Haveriplatsen har också kontinuerlig bevakning. Under de första åren låg en svensk isbrytare vid platsen. Senare infördes elektronisk övervakning som sköts av den finska kustbevakningen.

Klicka här för mer information om brott mot gravfrid


Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Förslag till överenskommelse mellan Estland, Finland och Sverige

Undertecknande av överenskommelse mellan Estland, Finland och Sverige angående lag om gravfrid

Lagrådsremiss angående skydd för gravfrid vid vraket efter M/S Estonia

Brev till justitiedepartementet angående lagstiftning om skydd för gravfriden

Kopia till justitieutskottet angående lagen om skydd för vraket efter M/S Estonia

Förfrågan från SEA om hur lagen om gravfrid verkligen kan skydda fartyget från intrång

Brev från Peter Nobel till utrikesdepartementet angående överenskommelsen mellan Estland, Finland och Sverige om gravfrid

Underrättelse om riksdagsbeslut angående godkännande av överenskommelse om gravfrid

Svenska Regeringens uppmaning till Polen att vidta åtgärder för att förhindra dykningar vid M/S Estonia

Kopia ur svensk författningssamling angående lagen om skydd för gravfrid

Brev från SEA med synpunkter på gravfrid

Rapport om estniska parlamentets ratificering av avtalet om gravfrid

Brev från kommunikationsminister Ines Uusmann till hennes kollega i Litauen angående legalisering av gravfrid

Brev från tyske ministern Matthias Wissmar till kommunikationsminister Ines Uusmann med kommentarer till de rättsliga omständigheterna för skydd av gravfriden vid Estonia

Rapport om tyska åtgärder till skydd för vraket efter M/S Estonia

Rapport som bland annat innehåller den estniska lagtexten om gravfrid

Information till anhöriga om en juridisk granskning av Regeringens beslut om bland annat gravfrid

PM om juridiska aspekter på beslutet om M/S Estonia som fattats av Regeringen

Brev från kommunikationsdepartementets rättschef om de rättsliga grunderna för utlysning av gravfrid

Verksamhetsrapport från isbrytaren Ale

Information från svenska ambassaden i Tallinn till Analysgruppen om estnisk lagstiftning om gravfrid m.m.

Brev från anhörigförening angående gemensamt uttalande mot störande av gravfriden

PM om lagstiftningen till skydd för gravfriden

Yttrande från Statens haverikommission angående lagstiftningen till skydd för gravfriden vid vraket

Redigerad utskrift av hearing om lagstiftningen till skydd för gravfriden

Lagrådets yttrande över förslaget till lag om gravfrid

Yttrande över lagstiftningen om skydd för gravfriden

Regeringens proposition 1994/95:190 om skydd för gravfriden vid platsen för M/S Estonias vrak

Brev till justitieutskottet med anledning av den föreslagna lagen om gravfrid

Kommunikationsministerns brev till anhöriga med information om vilka åtgärder som har vidtagits angående M/S Estonia

Skrivelse om lagstiftningen rörande gravfriden vid vrakplatsen

SEA:s skrivelse till justitieutskottet med synpunkter på regeringens proposition angående lag för skydd av gravfriden

Brev från Peter Nobel till justitieutskottet angående dispens från förbudet att dyka vid M/S Estonia

Brev från SEA till statsministern angående gravskydd

Skrivelse från SEA angående beslutet att inte bärga och lagen om gravfrid

Protokoll från regeringssammanträde kring beslutet att utfärda lag om skydd för gravfriden vid M/S Estonia

Rapport om estniska parlamentets ratificering av avtalet om gravfrid

Förfrågan från svenska kommunikationsministern till Litauens transportminister angående Litauens anslutning till gravfridsavtalet

Brev från danske erhvervsministern till svenska kommunikationsministern angående gravfrid

Analys inom regeringskansliet av rättsfrågor i anslutning till bland annat gravfriden

Brev från anhörig till kommunikationsdepartementet angående rättsfrågor med anknytning till gravfriden

Brev till anhörig om den rättsliga grunden för lagstiftning om gravfrid

Brev med kommentarer kring den rättsliga grunden att utlysa gravfrid

Lagen om skydd för gravfriden SFS:1995/96:732

Lägesbeskrivning av Estoniaärenden inom utrikesdepartementet