Förteckning över relevanta sjötermer

Nedan återfinns en förteckning över ord och begrepp med anknytning till sjöfart, vilka förekommer i informationsbanken.

A-däck

Benämning på ett däcksplan, i detta fall däck A, även kallat däck 2. A-däck på Estonia var bildäck.

Akter

Bakre delen av ett fartyg.

Akterramp

Den akterliga ramp (landgång) som fordon kör in/ut på

Atlantlås

Särskilt starkt lås för bogvisiret Låsanordning på undersida av bogvisir

Babord

Den vänstra sidan av ett fartyg ifrån aktern sett.

Ballasttank –utrymme

Särskild tank som kan fyllas/tömmas för att ändra fartygets krängning och trim

Bogport, bogramp, bogklaff

Ramp innanför bogvisir för lastning/lossning av fordon

Bogsidoport

Port i sida av fartyget nära stäven

Bogvisir

Den delen av förstäven som öppnas för att ta ombord last.

Bottenlås –öra

Låsanordning i nedre delen av bogvisiret

Brottsjö

Brytande havsvågor, det ”skummar” om vågtoppen

Bulb

Undervattensdelen av förstäven utformad som en ”bulb” för att få bättre vattenströmning (mindre motstånd)

Bulk

Ett uttryck för last

Bunkerport

Öppning i sidan där man kan dra in slangar för bränslepåfyllning

Bussning

Tätning

CSS

Samordnare av efterspaningsarbetet på havsytan (Co-ordinator Surface Search).

Distans

Kallas avstånden till sjöss. En nautisk mil (=distansminut) är 1852 meter.

DO

Tjänstgörande befäl (Duty Officer).

EDO

Jourhavande räddningsbefäl (Emergency Duty Officer).

EPIRB

Flytande radioboj för larm via satellit (Emergency Position Indicating Radio Beacon).

Fenstabilisator

Horisontella fenor i skrovsidan under vattenlinjen som skall motverka rullning pga sjögång

Flaggstat, flaggstatskontroll

Stat i vilken fartyget är registrerat

Flytprestanda

Hur fartyget uppför sig (flyter) vid olika lastfall eller vid onormala förhållanden (exempelvis vatteninträngning pga haveri)

Förpikskott

Skott (lodrät vägg) mellan förstäv och akterut liggande utrymmen

Förpikdäck

Taket på förpiken och däcket under visirets nederdel då visiret var stängt

Gångjärnsöra

Hål i vilket ett gångjärn är fäst

Hydrofon

Kan avlyssna ljud under vattnet

Hängdäck

Däck på bildäck vilket kan hissas och sänkas för att anpassa fri höjd

Innerramp

Rampen bakom bogvisiret

Kallsprödhet

Metall blir sprödare vid kyla

Kollissionsskott

Skott (vägg) som skall förhindra vatteninträngning i fartyget efter en kollision där förstäven deformerats.

Kranlivflottar

Livflottar som sjösätts med kran

Kryssvåg

Två vågor som korsar varandra från olika riktningar och som ger upphov till en särskilt hög vågtopp

Krängvinkel

Fartygets krängningsvinkel i sidled

Långskeppsled

Ett begrepp som beskriver en riktning längs med fartyget (i motsats till tvärskepps) – exempelvis förflyttning i långskeppsled; livbåten är placerad långskepps

Läktring

Tömma/minska fartygets last, som exempelvis att tömma på drivmedel

Nödradiofyr

Radiofyr som aktiveras vid haveri/nöd och möjliggör pejling så att räddningsenheter kan lokalisera fartyget

Positioneringsutrustning

Utrustning med vars hjälp man kan bestämma fartygets läge, som exempelvis GPS (Global Postioning System)

Ro/Ro-fartyg

Fartyg som lastas genom Roll on / Roll off

Sidoport

Port i sidan på fartyget

Sjöhävning

Havsvågor

Skvallerhål

Hål som visar när en tank är överfylld, dvs det rinner ut vatten

SOLAS

International Convention for the Safety Of Life At Sea

Spantritning

Ritning över fartyget i tvärskeppsled

Stabilisator

Se Fenstabilisator

Stampning

Fartygets rörelser i längdled, när det rör sig i sjögång

Surrning

Spänna fast / säkra lasten ombord

Torrdocka

Anordning för att torrsätta ett fartyg i en utgrävd docka i land

Trimningstank

Tank som kan fyllas/tömmas för att reglera fartygets trim

Visirögla

Ögla i vilket sprint/gångjärn på visiret är fäst

Ytbärgare

Person som firas ner från helikopter för att bistå nödställd för att bl a få på sig lyftvajer från helikoptern