1994

September


28 september - olycksplatsen


28 september - Regeringen


28 september - myndigheter

 • Sveriges ambassadör i Tallinn, Lars Grundberg, väcks vid tretiden av svenska UD:s pressjour. Tillsammans med medarbetare på ambassaden inleder han arbetet med att informera UD om vad som händer i Tallinn. Lyssna på Analysgruppens samtal med honom.
 • Kontakter tas mellan Sjöfartsverket och Statens haverikommission.
 • Representanter för Statens haverikommission och Sjöfartsverket reser till Åbo på kvällen för möte med representanter för finska haverikommissionen. Den estniska haverikommissionen anländer följande dag.
 • Utrikesdepartementet larmar Rikspolisstyrelsens jourcentral. Vakthavande där ringer omgående till svenska identifieringskommissionens dåvarande ordförande, polisöverintendent Roland Ståhl. Denne ger instruktion om att ta in passagerarlistor.
 • Identifieringskommissionen har sitt första sammanträde kl 08.30. Beslut fattas att den svenska kommissionens verksamhet ska samordnas med den finska identifieringskommissionen. Lyssna på Analysgruppens samtal med Roland Ståhl.
 • 03.30 är polisens första telefonmottagning organiserad. 15-20 personer arbetar med att besvara frågor efter bästa förmåga. Verksamheten byggs gradvis ut och omfattar som mest 80-talet personer.
 • Överåklagare Uno Hagelberg, åklagarmyndigheten i Stockholm, beslutar inleda en förundersökning angående haveriet. Läs minnesanteckningar från Analysgruppens samtal med åklagarna Hagelberg och Lindstrand.


28 september - krisarbete

 • Klockan 05.00 får Bo Brismar, chefsöverläkare för DEMC, akut- och katastrofmedicinskt centrum vid Södersjukhuset, uppdraget att vara ledningsläkare vid Estline-terminalen. Där samlas en sjukvårdsgrupp tillsammans med 20-talet personer från socialjouren och 50-talet hjälpare från olika organisationer.
 • För att stödja anhöriga inrättas tre centra i Estline-terminalen. De bemannas med personal från sjukvårdgrupper, olika krisgrupper, kyrkliga organisationer, socialtjänst och personal från Estline. En telefonjour inrättas också.
  Läs om det psykosociala arbetet inom Stockholms läns landsting.


29 september

 • Klockan 01.00 anländer M/S Mariella till Stockholm och de som räddats till detta fartyg förs till en iordningsställd avdelning på Södersjukhuset.
 • 04.13 Silja Europa anländer till Värtahamnen i Stockholm. Sex överlevande transporteras av polisen till Södersjukhuset.
 • Statens haverikommission får formellt Regeringens uppdrag att biträda Estland i haveriutredningen. Läs Regeringens uppdrag till Statens haverikommission.
 • Sjöfartsverket får Regeringens uppdrag att i kontakt med berörda myndigheter i Sverige, Finland och Estland skyndsamt undersöka de tekniska och legala förutsättningarna för att omhänderta omkomna från färjan.
 • 57 döda människor som bärgats till finska Utö förs under hedersbetygelser från Utö till Helsingfors där de ska identifieras.
 • Ytterligare sju döda människor bärgas i vattnen utanför Utö.


30 september

Oktober


2 oktober


3 oktober

 • Människor samlas till sorgestunder i Norrköping och Borlänge för att hedra dem som omkom i Estoniakatastrofen.
 • När Riksdagen samlas hålls en tyst minut för att hedra dem som omkom i katastrofen.
 • Före detta regeringsrådet Magnus Sjöberg får regeringens uppdrag att undersöka hur information som är relevant för sjösäkerheten förts vidare till Sjöfartsinspektionen. I uppdraget ingår att Sjöberg vid behov ska lämna förslag till förbättringar. Bakgrunden till uppdraget är uppgifter om tidigare problem med bogvisir.
  Här kan du läsa mer om sjösäkerhetsarbete.


7 oktober


11 oktober


12 oktober

Ett antal partiledare föreslår i ett TV-inslag att katastrofens offer hedras med en särskild minnesplats.


18 oktober

 • Första partiledaröverläggningen hålls.


19 oktober

 • Vid en presskonferens meddelar kommunikationsminister Ines Uusmann och samordningsminister Jan Nygren, att Regeringen skall ge Sjöfartsverket i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys angående omhändertagande av de omkomna.
  Se denna presskonferens.


20 oktober

November


3 november


10 november

 • Regeringen tillsätter Etiska rådet och förordnar dess ledamöter. Ordförande är förra centerledaren och utrikesministern Karin Söder. Övriga ledamöter är förre utrikesministern Sten Andersson, läkaren Hans Gustavsson, läkaren Peter Paul Heineman, domprost Caroline Krook, Sjöfolksförbundets ordförande Anders Lindström och journalisten Yrsa Stenius.
  Här kan du läsa mer om Etiska rådet.
 • Försvarsmakten får Regeringens uppdrag att bistå finska sjöfartsmyndigheter i bärgningen av M/S Estonias bogvisir. I operationen deltar fartygen Belos och Furusund samt den finska isbrytaren Nordica.


16 november

 • Statens haverikommission och finska Sjöfartsstyrelsen tecknar avtal om bärgning av M/S Estonias bogvisir. Läs detta avtal.


24 november

 • Sjöfartsverket skriver avtal med Rockwater AS om dykningar i och vid M/S Estonia. Läs detta avtal.


26 november

 • På estniskt initiativ hålls en gudstjänst ombord på M/S Mare Balticum, vid M/S Estonias haveriplats.

December


1 december


4-6 december


7 december

 • Partiledaröverläggningar inför beslut om eventuell bärgning.


12 december

 • Etiska rådet lämnar sitt ställningstagande till Regeringen. Rådet avråder från bärgning och anser att inga dykningar bör ske vid fartyget. Etiska rådet förordar att platsen för förlisningen ska betraktas som en gravplats.
 • Sjöfartsverket lämnar sin konsekvensanalys. Enligt verket är det tekniskt möjligt att bärga fartyget. Verket skriver att en bärgning skulle innebära att en del kroppar skulle fragmentiseras. Arbetet skulle också innebära risk för psykiska problem för dem som skulle arbeta med omhändertagandet.
 • Partiledaröverläggningar inför beslut om eventuell bärgning.


14 december

 • I en rapport till Regeringen anger Statens Konstråd förutsättningarna för att upprätta en nationell minnesvård för att hedra dem som omkom i Estoniakatastrofen.


15 december


22 december

 • Regeringen tillsätter Sjösäkerhetskommittén för att analysera möjligheterna att ytterligare utveckla säkerheten inom sjöfarten. Kommittén ska lämna förslag på hur det nationella och internationella sjösäkerhetsarbetet bör bedrivas och utarbeta handlingsplan för ökad sjösäkerhet med inriktning på passagerartransporter med färjor. Läs direktiven till Sjösäkerhetskommittén.