Psykiskt och socialt stöd till drabbade

Behovet av psykiskt och socialt stöd var mycket stort efter Estoniakatastrofen. Alla drabbade fick inte det stöd som de behövde. Kvalitetsmässigt var det stora skillnader mellan kommunerna när det gällde psykosocialt omhändertagande. Resurserna räckte inte till för att långsiktigt hjälpa alla förtvivlade människor.

De utvärderingar som gjorts av samhällets psykosociala insatser i samband med Estoniakatastrofen har lett till att samhället satt in resurser för att ge ökade möjligheter till psykiskt och socialt stöd till dem som drabbas i samband med stora olyckor och katastrofer.

"Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder" har studerat frågor om krisstöd och detta behandlas i deras slutrapport i fyra delar "Lära av Estonia".

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

PM från Socialdepartementet om krisgrupper till Estland med anledning av Estoniakatastrofen

Rapport med utvärdering av sjukvårdens katastrofmedicinska arbete

Minnesanteckningar från seminarium om kyrkans roll i samband med Estoniakatastrofen

Redovisning av det psykosociala arbetet i telefonjouren vid Karolinska sjukhusets kriscentrum

Rapport om det psykosociala arbetet på Södersjukhuset

Minnesanteckningar från Analysgruppens samtal med en läkare på Huddinge sjukhus

Information om krishantering och stöd till anhöriga vid Örebro sjukhus

Utvärdering av sjukvårdens katastrofmedicinska arbete inom Stockholms läns landsting med anledning av Estoniakatastrofen

Information om psykosocialt stöd i Uppsala läns landsting

Socialstyrelsen rapport 1997:15 om Estoniakatastrofen (KAMEDO 67 – Katastrofmedicinska organisationskommittén)

Information om avveckling av Stockholmspolisens krisorganisation

Estoniastudien, RPS 1995:8. – rapport om det psykosociala omhändertagandet inom polisen i Stockholms län

Flödesschema för krisorganisationen hos polisen i Stockholms län

ST Polisväsendes i Södertälje utvärdering av polisens krishantering vid Estoniakatastrofen

Enkätsvar från Södertörns polisdistrikt angående krishanteringen inom Polisen i Stockholms län

Utvärdering av krishanteringen vid Stockholmspolisens data- och registreringsenhet

Utvärdering av polisens krishantering i samband med Estonias förlisning

En enskild persons utvärdering av Stockholmspolisens krishantering i samband med Estoniakatastrofen

Rapport om räddningstjänstens roll i krisstödsarbetet efter Estoniakatastrofen i fyra kommuner

Brev om psykosocialt stöd till Analysgruppens ordförande från enhetschef vid Centrum för kriskommunikation vid Stockholms läns landsting

PM om kommunernas katastrofberedskap

Sammanfattning av stödgruppens arbete i Jönköping

Information om Pingstkyrkans i Jönköping stödarbete med anledning av Estoniakatastrofen

Information om stödarbete i Lindesbergs kommun

Information om stödarbete i Norrköping

Information om stödarbete till anhöriga inom Hedvigs församling i Norrköping

Redogörelse för krishanteringen vid PKL-gruppen i Falun

Svar på Analysgruppens förfrågan om krishanteringen i Uppsala kommun

Rapport om stödarbetet i Uppsala kommun med anledning av Estoniakatastrofen

Svar på Analysgruppens förfrågan om krishanteringen och stöd till anhöriga i Borlänge kommun

En anhörigs personliga erfarenheter av Estoniakatastrofen

En anhörigs erfarenheter och synpunkter på hanteringen av Estoniakatastrofen

En anhörigs erfarenheter och synpunkter kring hanteringen av Estoniafrågan

Frågeformuläret i den enkätundersökning som Ersta genomförde tre månader efter katastrofen

Brev till anhöriga med redovisning av enkät från Ersta

Vägledning angående uppgifter och rollfördelning vid stora olyckor och katastrofer

Uppföljning i form av telefonkontakter med personer som ringde Estlines terminal den 28 september 1994.