Dykningar och dykfilmer

Omedelbart efter förlisningen inledde finska Sjöfartsmyndigheten sitt sökande efter vraket och fartyget filmades av Sjöfartsmyndigheten med ROV-kamera i oktober 1994. Även bogvisiret filmades med ROV-kamera sedan det hade lokaliserats.

Det svenska Sjöfartsverket fick hösten 1994 Regeringens uppdrag att kartlägga de tekniska och legala förutsättningarna för att bärga M/S Estonia. Som ett led i den kartläggningen genomfördes ett antal dykningar i början av december 1994.

Dykningarna genomfördes av det norska företaget Rockwater A/S. Grunden för Sjöfartsverkets uppdrag var att göra en bedömning av de tekniska möjligheterna att bärga fartyget.

Dykarna har videofilmat utanför och till vissa delar inne i fartyget. En del videoupptagningar gjordes för Haverikommissionens räkning vars huvudintresse var att hitta orsaken till haveriet. Här kan du läsa mer om vad som skulle undersökas för JAIC:s räkning.

Sjöfartsverkets dåvarande chefsjurist Johan Franson var ansvarig för dykningarna och den före detta mättnadsdykaren Gustav Hanuliak hade anlitats som rådgivare av Sjöfartsverket. Båda var ombord på det fartyg varifrån dykningarna genomfördes. Här kan du lyssna till intervjuer med Franson respektive Hanuliak.

Det finns ett antal digitaliserade avsnitt av videoupptagningarna i Estoniasamlingen. Klicka här för att komma till den sida där dessa kan laddas ner. Alla dykfilmer, från de dykningar som finska och svenska myndigheter initierade, finns i Statens haverikommissions arkivmaterial som förvaras hos Riksarkivet. Ett antal av dessa är sekretessbelagda på grund av att de visar döda människor. I ett samtal mellan M/S Estonias purser Vihmar och företrädare för JAIC diskuteras bland annat filmernas innehåll.

Sommaren 1995 gjordes ett privat försök att bärga omkomna. Försöket gjordes några veckor innan lagstiftningen om gravfrid trädde i kraft. Bärgningsförsöket avbröts eftersom operationen stördes av den svenska isbrytaren Ale som hade i uppgift att bevaka haveriplatsen. Ytterligare försök till dykningar gjordes 17 augusti 1997. Lyssna till radiokommunikationen här.

Sommaren 2000 genomförde en tysk-amerikansk expedition dykningar vid Estonia. Haveriplatsen ligger på internationellt vatten och varken USA eller Tyskland har skrivit på avtalet om gravfrid. Dykning vid Estonia är ett lagbrott i alla Östersjöländer utom i Tyskland.

De personer som initierade dykningarna år 2000 hade en hypotes om att haveriorsaken var ett attentat mot båten – att det hade skett en explosion ombord. Några av dem som deltog i dessa dykningar återkom året efter, för nya dykningar vid haveriplatsen.

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Läs avtalet om dykningarna på M/S Estonia, mellan Sjöfartsverket och Rockwater AS

Läs inbjudan till diskussion om dykfilmerna

Erbjudande av tjänster i samband med fartygskatastrofen och dykundersökningar

Erbjudande om assistans vid dykningar för att undersöka möjligheter att bärga

Fax till kommunikationsministern med synpunkter på chefen för svenska delen av JAIC, Olof Forssberg som beskylls för att vara ”partisk”

Bekräftelse från svenska ambassaden i Tallinn angående överläggningar mellan Sjöfartsverkets rättschef Johan Franson och företrädare för den estniska Regeringen

Sjöfartsverkets beslut att genomföra dykningar i anslutning till konsekvensutredningen

Information från Sjöfartsverket till Estlands transportminister Andi Meister angående dykplaner samt kopia på offertförfrågan om dykningar

Information om upphandling av dykningar hösten 1994

Önskemål från svenska Haverikommissionen beträffande dykningar vid M/S Estonia

Begäran från Statens haverikommission att det finska förbudet mot dykningar vid Estonia upphävs

Information från Estland om estnisk representation vid Sjöfartsverkets dykningar i december 1994

Loggbok över videoinspelningarna från dykningarna

Rapport om observationer vid bogparti och på bryggan

Sammanfattning på engelska av erfarenheter från dykningarna

Brev från finska transportministeriet angående tillstånd att dyka vid vraket

Svensk uppmaning till Polen att vidta åtgärder för att förhindra dykningar vid M/S Estonia

Rockwaters rapport från sitt dykuppdrag

Begäran om dykningar vid Estonia för att säkra bevis i rättsprocessen om ansvar för Estonias förlisning

Brev från åklagare Tomas Lindstrand till tyska utredningsgruppen angående deras önskan att få dyka vid M/S Estonia

Brev från tyska utredningsgruppen till svensk åklagare med begäran om tips om lämpliga kontakter för att få tillstånd att dyka vid Estonia

Pressmeddelande från Arbetsgruppen för en utredning om M/S Estonias förlisning (AgnEf), med anledning av den amerikanske dykaren Greg Bemis dykningar

Information till medlemmarna i AgnEf om dykningar och fortsatt utredning

Dagens Nyheters enkät om anhörigas åsikter om Greg Bemis dykningar