Estoniasamlingen

Estoniasamlingen är en digital informationsbank om M/S Estonias förlisning den 28 september 1994. Samlingen är framställd av Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) som i april 2001 fick regeringens uppdrag att samla in och sammanställa material om Estoniakatastrofen i svenska arkiv. Det uttalade syftet var att allmänheten på ett lättillgängligt sätt skulle få tillgång till så allsidig och uttömmande information som möjligt om M/S Estonias förlisning.

Innehåll

Estoniasamlingens innehåll är insamlat från ett 30-tal olika myndigheter, organisationer och anhörigföreningar, och omfattar totalt drygt 16 500 dokument. Det rör sig i första hand om handlingar som skrivelser, korrespondens, listor, tekniska rapporter, publikationer m.m. Till detta kommer ett antal videoklipp och olika ljudinslag

Drygt 6000 av dokumenten i samlingen är i dagsläget tillgängliga som digitala bilder. Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) behöver du ett användarkonto hos Riksarkivet för att ta del av det digitaliserade materialet. Här skapar du ett sådant konto.

Hitta

Information om varje enskilt dokument i Estoniasamlingen är registrerad i en databas, vilken är sökbar via formuläret här ovan. Om du hellre vill leta dig fram genom arkivstrukturen med utgångspunkt från den myndighet etc ur vars arkiv handlingarna hämtats, kan du börja här.

Hela samlingen binds samman av ett stort antal faktasidor med detaljrik bakgrundsinformation kring Estoniakatastrofen. Dessa nås via menyn här till vänster.

Förvaltning

Estoniasamlingen publicerades på internet 2004 under en egen domän, www.estoniasamlingen.se. SPF upphörde den 31 januari 2008 och ansvaret för Estoniasamlingen fördes över till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Från den 1 april 2011 förvaltas Estoniasamlingen av Riksarkivet.

Under 2019-2020 har Riksarkivet genomfört ett tekniskt underhållsarbete av Estoniasamlingen för att säkra den framtida förvaltningen. I samband med detta har beslut fattats om att integrera Estoniasamlingen i Riksarkivets Söktjänst samt avveckla den gamla domänen. Samlingen är överflyttad i sin helhet, för närvarande dock utan de kopplingar till TT-nyhetssök som fanns i den äldre versionen.

Kopior av allmänna handlingar i Estoniasamlingen kan i enligt med offentlighetslagstiftningen erhållas i sin helhet hos de myndigheter som förvarar dem. De myndigheter vars arkiv är överlämnade till Riksarkivet är sökbara i Nationell arkivdatabas (NAD).

Genvägar

Bakgrund

Olycksdygnet

Efter förlisningen: händelseförloppet år för år

Personförteckning

Den gemensamma haverikommissionens slutrapport 1997

Ljudupptagningar och filmsekvenser