Bogvisiret

M/S Estonias bogvisir kunde lokaliseras en tid efter förlisningen. Den svenska regeringen gav Försvarsmakten i uppdrag att bistå det finska bärgningsföretaget vid bärgningen av visiret.

Bogvisirets låsanordningar har undersökts ett flertal gånger inom ramen för JAIC:s arbete. Visiret har också undersökts av den tyska utredningsgrupp som arbetade på uppdrag av det tyska Meyervarvet. Det var detta varv som byggde M/S Viking Sally som blev M/S Estonia.

Under utredningsarbetet har framkommit att incidenter med skador på bogvisir förekommit på andra ro-ro-fartyg även om dessa skador inte ledde till förlisningar.

JAIC ägnade en del arbete åt att studera utvecklingen av bogportar från 1950-talet och fram till mitten 1990-talet. Redan 1974 konstaterades i en rapport från ett möte mellan Sjöfartsverket, Stena line och Bureau Veritas att låsanordningarna till bogportarna på alla ro-ro-fartyg var underdimensionerade.

Klicka här för att se en animation av hur JAIC tänkte sig förloppet när bogvisiret lossnade.

Efter bärgningen av bogvisiret fördes det till Hangö i Finland. Senare fördes det till Sverige och fanns till en början i Södertälje sydhamn. Därefter har bogvisiret förts till Dalarö skans i avvaktan på beslut om en slutlig placering. I november 2003 gav regeringen Statens maritima museer i uppdrag att komma med förslag om slutlig placering av M/S Estonias bogvisir. Statens maritima museer har föreslagit att bogvisiret ska få sin slutliga placering vid Galärvarvet på Djurgården i Stockholm.

Bilder på bogvisiret

M/S Estonias bogvisir har fotograferats vid åtskilliga tillfällen. Det är framför allt låsanordningarna och olika skador som ägnats intresse i utredningsarbetet. Inom JAIC och den tyska utredningsgruppen har samma bilder ibland tolkats olika. Detta framgår av en brevväxling mellan företrädare för den tyska utredningsgruppen och den sjötekniske experten vid Statens haverikommission. Den tyska gruppen ansåg att dåligt underhåll var en starkt bidragande orsak till haveriet medan JAIC ansåg att låsanordningarna var alltför klent dimensionerade.


Länkar till relevanta dokument i samlingen:

PM från estniska delen av JAIC angående likheter med Diana II:s incident med bogvisir i januari 1993

Förklaring angående Estonias atlantlås

Anteckningar från möte den 3 oktober 1995 med Referensgruppen för tekniska färjefrågor

Offert från 31 augusti 1978 på bogvisir i samband med bygget av M/S Viking Sally, senare M/S Estonia (På tyska)

Anteckningar från möte 19 oktober 1978 angående Viking Sallys/Estonias ramp i samband med uppförandet (På tyska)

Beskrivning av ”von Tell-systemet

Brev från Nordström & Thulin till Börje Stenström, svenska delen av JAIC, angående ritningar över atlantlåsets sensorer på Viking Sally/Estonia

Ett tänkt händelseförlopp för bogvisiret under olycksnatten

Ritningar över olika fartygs bogvisir

Förhör angående bogvisir med en förste fartygsinspektör vid Sjöfartsverket

Analys av undersökning av bogvisirets rörelser, utfört vid Tallinns tekniska universitet

Analys av bogvisirets sidolås, utförd av Bureau Veritas

Arbetspapper inom JAIC angående test av bogvisirets sidolås

Beskrivning av bogvisirets låsanordning

Sammanfattning av krav på bogvisirets design vid den tid M/S Estonia byggdes

Rapport om låsanordningar på bogvisir

Rapport om incident med bogvisir på M/S Estonias systerfartyg M/S Diana II

Sammanfattning av skador på bogvisir på M/S Estonia och M/S Diana II

PM från estniska delen av JAIC angående likheter med Diana II:s incident med bogvisir i januari 1993

Redovisning av möte med företrädare för skeppsvarv angående bogvisir och kollisionsskott

Minnesanteckningar från JAIC-besök på Meyervarvet

PM om sjösäkerheten och brister i efterlevnad när det gäller lagar och regler

Korrespondens mellan Sjöfartsverket och Stena line om M/S Kronprinsessan Victoria

Skaderapport för fartyget M/S Silvia Regina (senare Stena Saga - rapporten består av flera delar med olika dateringar)

Skaderappport för fartyget Stena Scandinavia

Information om skador på bogvisir på nederländska fartyg

Minnesanteckningar från möte med den tyska gruppen 2-3 oktober 1995

Den tyska gruppens utredning om haveriet

Minnesanteckningar från möte med Effjohn och MacGregor

Sjöfartsinspektionens rapport 1974 om skador på bogporten på M/S Fennia Express på resa mellan Sundsvall och Vasa

PM med sammanfattning av utvecklingen av kollisionsskott ovanför fribordsdäck

Handlingar om incident 15 januari 1994

Kommentar om vatten i bogvisiret